مجلس عوام بریتانیا توافق برگزیت را رد کرد

مجلس عوام بریتانیا با اکثر آرا توافق حکومت بریتانیا با اتحادیه‌ی اروپا برای خروج بریتانیا از اتحادیه ی اروپا را رد کرد

توافق خروج بریتانیا از اتحادیه‌ی اروپا میان ترزا می نخست وزیر بریتانیا و اتحادیه‌ی اروپا آماده شده بود و پس از ۵ روز گفتگو در مورد این پروژه در مجلس بریتانیا، دیروز پارلمانتاران بریتانیایی با ۴۳۲ رای مخالف در مقابل ۲۰۲ رای موافق این توافق را رد کردند.

 

این بزرگترین شکست برای دولت ترزا می است که حامی خروج بریتانیا از اتحادیه ی اروپا است. باید طی ۳ روز آینده برنامه‌ی جایگزین مشخص شود .احتمال استعفای نخست وزیر به دلیل این شکست بزرگ بسیار است که در این حالت انتخابات زودهنگام برای تشکیل حکومت آینده بریتانیا برگزار خواهد شد.

 

پیشتر مردم بریتانیا در یک همه پرسی با اکثریت ضعیف آرا به خروج کشورشان از اتحادیه ی اروپا رای داده بودند اما روز به روز مخالفان خروج بریتانیا از اتحادیه‌ی اروپا افزایش یافتند.

 

در صورت برگزاری انتخابات زودهنگام و تشکیل حکومت جدید در بریتانیا، احتمال برگزاری یک همه پرسی دیگر وجود دارد تا به مسئله‌ی خروج بریتانیا از اتحادیه‌ی اروپا پایان داده شود.