آرین آری: هیچ کسی نمی‌تواند در برابر نیروی سازماندهی زن ایستادگی کند

فرمانده ی.پ.ژ گفت: گفت: زمانی کە سازماندهی در میان همەی زنان ایران با ملیت‌های مختلف ایجاد شود، هیچ کس قادر نخواهد بود زنی را مجبور بە حجاب اجباری یا کودک‌همسری نماید، این فرد چە علی خامنەای باشد و چە برادر، پدر و همسر باشد.

آرین آری یک عضو فرماندهی نیروی دفاعی زنان شرق کوردستان موسوم به ه.‌پ.‌ژ در برنامه راوین شبکه آرین‌تی‌وی به سئوالاتی در مورد تحولات اخیر در روژهلات کوردستان و ایران پاسخ داد.

آرین آری در آغاز سخنان خود به قربانیان شنگال در هشتمین سالگرد نسل‌کشی ادای احترام کرد و گفت درد و  مشقت‌هایی را کە مردم ایزدی ما به جان خریدند، در واقع درد و رنج تمامی زنان و خلق کورد بود که طی تاریخ مورد نسل‌کشی و غارت قرار گرفته‌اند.

عضو فرماندهی نیروی دفاعی زنان روژهلات به واقعه خالی کردن پشت مردم شنگال توسط حزب پ‌.د‌.ک در سوم آگوست ۴٤ و چگونگی حلقه زدن گریلاهای آزادیخواه کوردستان برای محافظت از ایزدیان پرداخت و گفت پ.‌د.‌ک با فروختن خاک و خلقش تاکنون خیانت می‌کند.

او به مشارکت ایزدیان در نیروهای دفاعی و سازماندهی سیاست دموکراتیك جامعه خویش جلب نظر کرد و گفت باوجود درد و رنجی کە ایزدی‌ها دیدند ولی می‌بینیم کە در حال حاضر در مرتبەی خیلی بلندی بە حیات خود ادامە می‌دهند.

در بخش دیگری از برنامه، آرین آری به اعتراضات به حجاب اجباری در ایران و کمپین "حجاب، بی‌حجاب" واکنش نشان داد و گفت ستمی که بر زن با قوانینی چون کودک‌همسری و حجاب اجباری اعمال می‌شود، باعث بروز واکنش‌هایی در تمامی عرصەهای حیات گشته و اینگونە است کە صدای زنان بالاتر می‌رود. او گفت زن دیگر حقارت‌هایی که به او می‌شود را قبول نمی‌کند و با راە و روش‌های بسیار مختلفی اقدام به اعتراض می‌کند.

عضو فرماندهی ه‌.پ.‌ژ با اینحال تصریح کرد تا زمانی کە زنان و جوانان سازماندهی نشوند و از هر لحاظ پشتیبان هم نباشند، نمی‌توانند تنها با راە و روش‌های موجود، بە نتایجی دست یابند. اعتراضات انجام شده از سوی زنان را بی‌معنا نمی‌بینیم اما ما باید بتوانیم این ذهنیت مردسالاری کە در جامعە حاکم است را از بین ببریم.

آرین آری زنان را به قرار گرفتن زیر چتری فراگیر دعوت کرد و گفت لازم است تا همەی زنان بتوانند خواستە و نظرات خود را به زبان بیاورند. بنابراین زنان می‌باید مبارزه کنند تا با ذهنیت و دیدی زنانە بە مجلس راه یابند و حق خویش را از قدرتمداران بگیرند.

عضو فرماندهی ه‌.پ‌.ژ گفت: زمانی کە سازماندهی در میان همەی زنان ایران با ملیت‌های مختلف ایجاد شود، هیچ کس قادر نخواهد بود زنی را مجبور بە حجاب اجباری یا کودک‌همسری نماید، این فرد چە علی خامنەای باشد و چە برادر، پدر و همسر باشد، توان گذاشتن روسری بر سر ما با اجبار را ندارد.