کاراییلان: جنگ ادامە پیدا خواهد کرد و هیچ کس نباید بە آن بدون توجە باشد - بخش نخست

مراد کاراییلان عضو شورای رهبری حزب کارگران کوردستان خاطر نشان ساخت کە در مناطق حفاظتی میدیا همچنان نبردهای شدیدی در جریان هستند.

مراد کاراییلان عضو شورای رهبری حزب کارگران کوردستان خاطر نشان ساخت کە در مناطق حفاظتی میدیا همچنان نبردهای شدیدی در جریان بودە  و هیچ کس نباید بدون توجە و خونسردی نسبت بە آنها برخورد کند، همە باید نسبت بە برخودان نیروهای گریلا توجە نشان بدهند.

مراد کاراییلان عضو کمیتە رهبری حزب کارگران کوردستان در برنامە ویژە سترک تی وی شرکت کردە و در بخش نخست این  گفتگو در رابطە با انزوای تحمیلی بر رهبر خلق کورد، عبدالە اوجالان و وضعیت جنگی در مناطق حفاظتی میدیا سخن گفت.

اگفتگوی مراد کاراییلان در گفتگو با تلویزیون سترک در پی می آید:

مراد کاراییلان در پاسخ بە این پرسش کە فعالیتهای خلق در اعتراض بە انزوای شدیدی بر رهبر خلق کورد چگونە ارزیابی می شود، پاسخ داد: اخیرا حملات بسیاری از دولت اشغالگر ترک علیە باکور کوردستان، ایالتهای باکور روی دادەاند. دشمن کە میخواست کە از وضعیت آب وهوا بهرە برداری کند در بسیاری از نواحی با شکست مواجە شد، در جودی، در گابار، بستا نبردهای دشواری بە وقوع پیوستند. با گرامیداشت یاد فرماندە شهید هارون در جودی، فرماندە شهید روژبین گور، یاد شهدای برخودانهای جودی و بستا را گرامی میداریم. نیز در حملات اخیر دو رزمندە سازمان دوست از MLKP بە شهادت رسیدند. این دو از فرماندهان پیشاهنگ بودند. یادو خاطرە رفیق احمد شورش و فرات نوال را گرامی میداریم. با گرامیداشت یاد هوال ملسا موش را گرامی میداریم، وی سال گذشتە بە شهادت رسید و در سال جدید هویت وی بە عنوان شهید اعلام گردید. وی در تهیە مقدمات برخودان زاپ زحمات بسیاری کشیدە بود. یاد تمامی شهدای زاپ را گرامی داشتە و در مقابل آنان سر تعظیم فرود می آوریم. بر پیمانی کە با آنان بستەایم بار دیگر تاکید می کنیم.

حملات دشواری علیە رهبر آپو در جریان هستند. این حملات در قالب تحمیل انزوای مطلق، با شکنجە روانی همراە است. بە کرات احلام داشتەایم کە این اقدام، تحمیل انزوا بر یک شخص نیست. این اقدام تحملی انزوای علیە یک خلق، آزادی خلق کورد، آیندە خلق کورد و دمکراسی در ترکیە است. تحمیل انزوا بر حقوق و عدالت، آیندە خلقهای منطقە است. این مسئلە را بە کرات بر زبان راندە و واقعیت نیز همین است. بنگرید؛ واکنشهای صورت گرفتە در چارچوب این انزوای کلی کە بر حقوق، عدالت و دمکراسی و آزادی صورت می گیرد، در بطن خود بە معنای  نسل کشی است. این انزوا از سوی خلقمان، از سوی افکار عمومی و دوستان ما بدین نحو درک شدە است. بە همین دلیل است کە اخیرا شاهد واکنشهای قدرتمندی علیە انزوا هستیم. امروز در مقابل دولت ترک کە عاری از هر گونە مبادی اخلاق و حقوقی است، مبارزەای گستردە هم از سوی خلقمان و هم خارج از میهن، با همکاری دوستان و خلقهای دوست، افراد دمکرات در جریان است. دامنە این همکاریها را میتوان از سوی پارلمانتاریستهای اروپایی فرانسە، آلمان مساهدە کرد، در کوردستان، در ترکیە نیز نمایندگان مجلس صدای خود را طنین انداز کردەاند.

مراد کاراییلان عضو شورای رهبری حزب کارگران کوردستان در رابطە با عقب نشینی ارتش ترک از منطقە زاپ برغم استفادە از سلاحهای شیمیایی نیز گفت: لازم میدانم کە بە این سوال بە خوبی پاسخ بدهم. زیرا در برهه کنونی شایعات و بگو مگوهای بسیاری وجود دارند. هم دولت ترکیە بە منظور سرپوش نهادن بر بر شکست خود برنامەهایی را پخش کردە و بیانیەهایی را صادر می کند. هم گفتگوهایی نیز در این بارە جریان دارند. هم از سوی کوردها نیز تحلیلهایی وجود دارند، ما مشاههدە می کنیم کە وضعیت بە خوبی درک نشدە است. اینکە گفتە شود کە دشمن فرار کردە است، در زاپ با شکست مواجە شدە است و از آنجا عقب نشینی کردە  است نیز درست نیست. اما از ترف دیگر گفتە شود کە همە جا تحت کنترل گرفتە است و بر همە جا مسلط شدە است نیز گفتە درستی نیست. واقعیت این است کە اساسا جنگ ادامە دارد. زیرا برخی از تحلیلها وضعیت را بە گونەای ارزیابی می کنند کە این جنگ خاتمە پیدا کردە است در صورتیکە اینگونە نیست.  کاراییلان در ادامە افزود این مسئلە بە نوعی از رضایت از خود منجر می شود و هم درک درست از حقیقت از ایجاد نمیکند. ما نیز بە خوبی نتوانستیم این مسالە را بە خوبی روشن کنیم. پیش از هر چیز لازم است این مسئلە را بازگو کنم. امروز در تمام ایالتها در باکور نبرد در جریان است. هم اکنون در منتقە زاپ، متینا، اواشین نبرد در جریان است. این جنگ را دولت ترک آغاز کردە است. ما در حال دفاع هستیم. ما دستیابی بە راە حل سیاسی را مبنا قرار می دهیم. اما دولت ترک میز گفتگو و دستیابی بە راە حل را واژگون کردە و حملە بە ما را گسترش داد. یعنی آنچە کە گفتە میشود پ.ک.ک از خاک عراق استفادە می کند و بە ترکها حملە می کند، درست نیست. از سال ٢٠١٢ هیچ شخصی از باشور کوردستان یک گلولە بە سوی دولت ترک شلیک نشدە است. دولت ترک خود بە این نتیجە رسیدە است کە دستاوردهای خلق کورد را از میان بردارد. دستیابی بە مرزهای میثاق ملی را بە هدف خود تبدیل کردە است. بر همین اساس از سال ٢٠١٥ و ٢٠١٦ هم بە روژآوا و هم بە باشور کوردستان حملە کردە است.

واقعیت از این قرار است.بدون تردید حملەای یکجانبە در جریان است و بدون شک در برابر این جنگ هم ما نبرد دفاع از خود را ادامە میدهیم. این نبرد، نبردی برای حفاظت از خاک کوردستان است، نبردی برای حراست از خاک مقدس است. نبردی کە امروز در در جریان است، بدینگونە است. یعنی برخی آن را بە گونەای دیگر تفسیر می کنند. اما واقعیت از این قرار است. همانگونە کە واقف هستید، ابتدا از هفتانین و ٣ سال قبل آغاز شد. این نبرد یکسال ادامە پیدا کرد. یعنی سال ٢٠٢٠. همچنین در سال ٢٠٢١ و سال ٢٠٢٢ دولت ترک درصدد بود منطقەای وسیع در اواشین و زاپ و هر دو سوی زاپ و بخشی متینا را اشغال کند. ما نیز در مقابل این مسئلە دفاع می کنیم. با این برخودان و مقاومت، خاک باشور کوردستان را محافظت می کنیم. اگر ما از خاک کوردستان دفاع نمیکردیم، در تلاش بودند سریعا اینجا را اشغال کنند  و بە پیشروی دست زدە و تا گارە حرکت کنند، شنگال و مخمور را اشغال کنند. نظامیان خود را در منطقە باشیک  بە هم برسانند، طرح آنها بر همین مبنا بود.

علیرغم آنکە دولت عراق درخواست کردە است چرا هم اکنون از باشیک عقب نشینی نمی کنند؟  چند سال قبل بە نحوی مخفیانە نیروهای نظامی خود را در قالب میت در کرکوک مستقر کردند. طرحی را بە عنوان هدف برای خود تحت عنوان جنگ با ترور ساختە و پرداختە کردەاند. ما در مقابلە با این مسئلە هزینەهای زیادی را متحمل شدەایم. لازم است کە همە بر این مسئلە واقف باشند. این جنگ همچنان ادامە دارد. برای نمونە در سال ٢٠٢٢ دشمن تلاش کرد تا زاپ را بە طور کامل اشغال کند. بە همین منظور هم دست بە حملە زد. اما در غرب زاپ دشمن حتی قادر نشد کە یک سنگر گریلا را نیز تسخیر کند. قادر نشد کە حتی یک تونل را هم بگیرد. بە همین دلیل نتوانست مستقر شود. ناگزیر شد کە چند نقطە را تعیین کردە و تمام نیروهای خود را بە آنجا عقب کشاند. این نقطە همان اف-ام، یعنی پشت روستای زیوی است. در آنجا درەای در کوهپایە هکاری وجود دارد، کە روبروی آمیدی است. تلاش دارد تا نیروی دود را در آنجا مستقر کند. هم اکنون در آنجا جادە احداث کردە است و تانک هم بە این منطقە اعزام شدە است. تلاش دارد کە در این نقطە مستقر شود. سە قلە را تصرف کردەاند. اما ما هم همزمان در آنجا حضور داریم. هوالان در آنجا هستند. در آنجا ارتفاعی با نام شهید مونزور قرار دارد کە هم اکنون در آنجا نبرد در جریان است. اینجا همان نقطەای است کە دولت ترک درصدد است در آنجا مستقر شود. اما هوالان ما اجازە نمیدهند. هم اکنون آنها با تمام امکانات نبردی شدید را علیە آنها مدیریت می کنند. نبردی سنگین در اف-ام در جریان است. یعنی دولت ترک در غرب زاپ بە نتیجە دست نیافتە و با شکست مواجە شدە است. تلاش می کند آنجا را اشغال کند، اما نمیتواند. با این وجود همچنان تلاش می شود. در غرب زاپ وضعیت بدینگونە است. متینا در غرب قرار دارد. در متینا قلە هکاری را اشغال کردە است. اما هوالان ما در آنجا هم حضور دارند. مشاهدە کردید کە هوالان در ٢٥ نوامبر کارزاری را علیە آنها  براە انداختند و ضربات سنگینی را بر آنها وارد کردند. هوالان هم در نزدیکی نیروهای اشغالگر حضور دارند. معلوم نیست کە حضور آنها همیشگی است یا نە. واقعا در این نقطە نیز دچار شکست شدەاند. بە نتیجەای دست نیافتەاند. اما همچنان نبردها در جریان هستند. وضعیت در شرق یعنی آواشین چگونە است؟ در آنجا هم وضعیت از همان قرار است. حوالی زاپ را نگرفتە است و نمیتواند آنجا را بگیرد. اما درصدد است کە حلقەای را دور آواشین تا شیلادزی ایجاد کند. در آنجا کوهی با نام مامرش وجود دارد. یعنی بخش پایانی کوروژارو است. در آنجا در کوروژارو در قلە این کوە، در بسیاری از مناطق آن،از منطقە ساجا عقب نشینی کردەاند و هم اکنون تمام توجە خود را بر کنارەهای آواشین متمرکز کردەاند. هم اکنون در چمچو، در روستای سیدا نبرد در جریان است. در حوالی هر دو روستا و ارتفاعات حوالی آن نبرد در جریان است. نگاە کنید،  بیش از ٩ ماە نیم است کە نبردها ادامە پیدا کردەاند. بە ٢٩٠ روز می رسند.دولت ترک درصدد است کە در مروانیس، ورخلی، چمچو و سیدا و پشت منتقە شیلادزی حلقەای را ایجاد  کند و در آنجا مستقر شود. اما گریلا اجازە نمیدهد کە در چمچو، سیدا و اطراف شیلادزی مستقر شود. هم اکنون نبرد بسیاری سنگینی در جریان است. در این منطقە جادە احداث کردەاند، تانک و توپ مستقر کردەاند، بە ویژە کە در آنجا قلعە چمچو هم وجود دارد. دولت ترک از تمامی پایگاههای مرزی، بە قلعە چمچو کاتیوشا شلیک می کند. گاە و بیگاە هواپیماهای جنگی بە آنجا حملە می کنند. روبروی چمچو تانک مستقر کردەاند، با سلاح سبک آنجا را نشانە گرفتەاند. با تمام سلاحها بە آن حملە می کنند. اما مدت ٢٩٠ روز است کە قهرمانانە مقاومت می کنند. اجازە ندادەاند کە مستقر شوند.

حداکثر توانستەاند بە ٤٠٠ متری آنجا نزدیک شوند. کمتر از آن نتوانستەاند. نیز در اینجا سنگرهای شهید دوغان، شهید بوتان و شهید فلات نیز وجود دارند. این سنگرها نیز با تمام سلاحها، با تانک و کاتیوشا و سلاح سبک و شیمیایی مورد حملە قرار گرفتەاند. نمیتوانند بە قلعە چمچو نزدیک شوند و از سلاح شیمیایی استفادە کنند. یا چون هنوز نتوانستەاند بە دروازەهای تونلها نزدیک شوند. از دور آن را هدف قرار میدهند.  اما در مواضع شهید بوتان، و شهید فلات بە ویژە شهید بوتان هر روز ١٥-١٠ بار از سلاح شیمیایی استفادە می کنند. از کاتیوشا و تانک و مواد منفجرە دیگر استفادە می کنند. دولت ترک بە منظور اشغال این منطقە از تمام امکانات خود استفادە می کند. نبرد دشواری در این منطقە در جریان است. اما افکار عمومی این نبرد را بە عنوان نبردی معمولی مشاهدە می کند. اگرچە منطقە وسیعی نیست، اما این منطقە مرکب از دو روستا است.  با تمام سلاحها در اینجا جنگی در جریان است کە تمام سلاحها در آن استفادە می شود. من اینجا اعلام می کنم تمام گریلاهایی کە در این منطقە هستند می توانند وسایلشان را بردارند و آنجا را ترک کنند، یعنی مانع آنچنانی پیش رویشان وجود ندارد، اما آنها می خواهند دفاع کنند، خاک را حفظ کنند، کوردستان باشور را حفظ کنند، اینان کوردستانی هستند، دشمن آمدە است و درصدد اشغال است. تلاش میکند در اینجا حلقەای را ایجاد کند، در مقابل چنین اقدامی دفاع می کنند، این اقدام کارت سیاست کورد، حکومت اقلیم کوردستان، دست دولت عراق را در مقابل ترکیە قدرتمند می کند، اگر این برخودان در جریان نبود، دولت ترک در موصل حضور پیدا می کرد. بە همین دلیل است کە با شکست مواجە شدە است، دو سال است کە قادر بە اشغال زاپ نشدە است، اینجان نبردی در جریان است و کسانی کە می جنگند، خارجی نیستند، کوردستانی هستند، بسیاری از هوالان باشوری نیز در این نبرد حضور دارند، مگر فرماندە برفین سارا کیست؟ از اهالی سلیمانی است. فرماندە زردشت از اهالی کجاست؟ کویە؛ فرماندە دلال شورش کجایی است؟ از اهالی سلیمانی است. هوال عگید کوردستان از اهالی خانقین است، هوال شاهو قندیل از اهالی سید صادق است. برای نمونە هوال هلمت ویان، از نزدیکان شهید ڤیان سوران از اهالی سلیمانیە است.  فرزندان این سرزمین در در اینجا دفاع می کنند، این هوالان از هر چهار بخش کوردستان هستند، برخودان در اینجا برخودانی معمولی نیست. با ارادەاشان در مقابل تمام سلاحهای موجود استفادە کردەاند. امروزە کە اوج زمستان هستیم، دولت ترک بە موفقیت دست نیافتە است و در مقابل افکار عمومی اعلام کرد کە این عملیات را خاتمە دادە است. اعلام نمود کە ایجاد حلقە بە دور زاپ را کامل کردە است. دروغ است. هم اکنون میخواهد کە با تمام نیروی خود در ارتفاعات اف-ام مستقر شود. هوالان آنجا را از میان بردارد. تلاش میکند کە در کنار آواشین حلقەای را ایجاد کند، هوالانی کە در آنجا حضور دارند، بە ویژە در چهار موضع مقاومت می کنند و هوالان اطراف این منطقە در قالب تیمهای متحرک جنگیدە و هم اکنون نیز جنگ با شدت در آنجا ادامە دارد. اما دولت ترکیە، حکومتر آ.ک.پ/م.ه.پ این مسئلە را از افکار عمومی پنهان می کند. بە همین دلیل هم اعلام نمود کە این عملیات بە پایان رسیدە است. حتی تعداد کشتەهایش را نیز مخفی می کند. هر روز تلفات دارد. هر روز تیمهای متحرک آنها را زیر ضرب خود قرار می دهند، همانجایی کە اعلام می کنند بە پیروزی دست یافتەایم، برای نمونە در زاپ، من از غرب زاپ سخن گفتم. در همانجا دشمن جسد کشتەشدگانش را جا گذاشت و خارج شد. حتی نتوانستند کە کشتەشدگانشان را نیز ببرند. آنها را سوزاندند، بە طور خلاصە دولت ترک با شکست مواجە شدە است. این کاملا درست است. اما اجازە بدهید این مسئلە را بسیار برجستە نکنیم. زیرا نبرد همچنان اداەم دارد. برخی مناطق را هم اشغال کردەاند، اما هنوز با هم هستیم، جنگ ادامە دارد، وضعیت از این قرار است. چنین وضعیتی برای گریلاهای کوردستان بدون تردید پیروزی بزرگی قلمداد می شود. اما لازم است همە بر این نکتە واقف باشند کە این مسئلە آسان بدست نیامدە است. تنها با هوشیاری و جانبازیهای بزرگ است کە تحقق خط سیاسی رهبر آپو امکان پذیر می شود. با جنگ، بە نحوی ماهرانە از طریق جنگ امکان پذیر می شود.