کشف جسد ٢٧ پناهجو در سواحل ایتالیا

در منطقە کالابریای جنوب ایتالیا یک کشتی در سواحل شهر کروتونی غرق شد و جسد ٢٧ پناهجو پیدا شد.

در سواحل شهر کروتونی از توابع منطقە کالابریای جنوب ایتالیا، یک کشتی پناهجویان غرق شد.

بنابر اعلام رسانەهای ایتالیایی حداقل ٢٧ نفر جانشان را از دست دادەاند.

در این رابطە آژانس خبری ANCA ایتالیا اعلام کرد احتمالاً تعداد افرادی که جانشان را از دست دادەاند ٣٠ نفر باشد و عملیات جستجو ادامه دارد. آژانس AGI اعلام کرد؛ تعداد زیادی پناهجو سوار بر کشتی بوده اند که بر اثر امواج دریا تکه تکه شده است. در ادامە این خبر نیز آمده است یک نوزاد نیز در میان اجساد پیدا شده وجود داشته است.