نیروهای سوری دمکراتیک: کشف تونل تبهکاران داعش

نیروهای سوریە دمکراتیک اعلام نمودند کە در چارچوب کارزار انتقام شهدای رقا، امروز تونلی از تبهکاران داعش کشف شدە است.

مرکز اطلاع رسانی و انتشارات نیروها سوریە دمکراتیک بیانیەای را در رابطە عملیات انتقام شهدای رقا منتشر کرد.

متن بیانیە بە شرح زیر است: نیروهای مشترک ما کارزار انتقام شهدای رقا را با کشف تونل تبهکاران داعش ادامە می دهند. این تونل در زمان اشغال رقا از سوی داعش ایجاد شدە بود.

در عملیات جستجو، نیروهای سوریە دمکراتیک،  یک تونل ٥٠ متری داعش را در با عمق ٥ متر کشف کردند کە مقادیر متنابعی سلاح و نیروی داعش در آن میتوانست مخفی شود.