قریب ٣٠٠ تن از محبوسین زندان گچساران دست به اعتراض زدند

​​​​​​​صدها تن از محبوسین زندان گچساران در اعتراض به رفتارهای ناشایست و قانون شکنی زندانبانان، دست به اعتراض و اعتصاب غذا زده‌اند.

صدها تن از محبوسین زندان گچساران در اعتراض بە رفتارهای ناشایست و قانون شکنی زندانبانان، دست بە اعتراض و اعتصاب غذا زدەاند.

 

به نقل از هرانا حدود سیصد تن از محبوسین زندان گچساران در استان کهکیلویە و بویراحمد در اعتراض بە مشکلاتی از قبیل برخوردهای ناشایست، عدم اعطای مرخصی بە زندانیان واجد شرایط و بدی تغذیە و بهداشت دست بە اعتراض و اعتصاب غذا زدەاند.

 

شماری از زندانیان، احکام صادره، رفتار نامناسب دادستان و ‌همچنین وضعیت بد معیشتی خانواده زندانیان در خارج از زندان را دلیل اقدام خود اعلام کردەاند.

 

مقامات زندان تهدید کرده‌اند که هفت نفر از معترضین را به اتهام رهبری اعتراضات به زندانهای دیگر تبعید خواهند کرد.

 

یک منبع مطلع کە دو عضو خانوادەاش در این زندان محبوس هستند گفتە در واکنش بە برخورد مسئولین زندان تا این لحظە یک زندانی اقدام بە خودکشی کرده و یک زندانی سیاسی دست به اعتصاب غذا زده است.