ماموران امنیتی کرمان از دفن پیکر یک شهروند بهایی جلوگیری کردند

نیروهای امنیتی به دنبال ممانعت از خاکسپاری یک شهروند بهایی در کرمان، خانواده او را مجبور کردند که متوفی را به رفسنجان منتقل کنند

نیروهای امنیتی بە دنبال ممانعت از خاکسپاری یک شهروند بهایی در کرمان، خانوادە او را مجبور کردند کە متوفی را بە رفسنجان منتقل کنند

 

بە نقل از هرانا، نیروهای امنیتی کرمان پس از چهار روز جلوگیری از دفن یک شهروند بهایی بە نام عباس خلوصی در این شهر، خانوادە او را وادار کردند کە متوفی را بە رفسنجان منتقل کنند.

 

نیروهای امنیتی تهدید کردەاند که اگر خانوادە خلوصی این کار را انجام ندهند، خود این کار را انجام خواهند داد.

این اقدام ضد انسانی در حالی صورت گرفتە، که بر اساس احکام آئین بهایی نباید فاصله زمینی محل فوت تا محل دفن بیش از یک ساعت باشد و فاصله بین کرمان تا رفسنجان بیش از این است.

 

شهرداری کرمان اسفند ماه سال گذشته آرامستان گلستان جاوید بهاییان در این شهر را تخریب کرد.

شهروندان بهایی در ایران بخاطر اعتقادات مذهبی خود از حقوق انسانی در ایران محروم شده‌اند.