باییک: هدف اساسی درهم شکستن فاشیسم است - بخش چهارم و پایانی

  جمیل باییک: هدف اساسی در آینده پیش رو درهم شکستن فاشیسم و دمکراتیزاسیون ترکیه است. شعارهایی که تمامی نیروهای دمکراسیخواه در ترکیه را به هم می رساند، درهم شکستن فاشیسم و دمکراتیزاسیون ترکیه است.

  ریاست مشترک شورای رهبری ک.ج.ک جمیل باییک در ارتباط با دیدارهای انجام شده با رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان، انتخابات شهرداری در استانبول و کاررزار پایان دادن به انزوا، درهم شکستن فاشیسم و آزادی کردستان به پرسشهای ما پاسخ داد.

   - رهبر خلق کرد در این دیدارها میگوید صلح شرافتمندانه و راه حل مبتنی بر سیاست دمکراتیک مبنا به شمار می روند. در کوتاه مدت نشانەهای آن را می بینید؟

  - فرصتهای یک صلح شرافتمندانه، حل و فصلی بر اساس سیاست دمکراتیک رهبر آپو در مقایسه با قبل بیشتر شدەاند. در ترکیه تشدید مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی به بن بست رسیده و همین امر دستیابی به حل و فصل را در در دسترستر می‌نماید. زیرا عاملی که باعث شد تمامی این مسائل به بن بست برسند مساله کرد است. تا زمانیکه مساله کرد به راه حل دست نیابد، مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، دیپلماتیک ترکیه به ثبات نخواهند رسید. عدم دست یابی به راه حل مساله کرد، مانع ترکیه به شمار رفته و روز به روز این مساله بیشتر درک می گردد. دولت ترک تمامی امکانات و فرصتها را در اختیار جنگ قرار داده و درصدد است آن را از طریق جنگ حل نماید که در نهایت از این طریق نیز موفق نخواهد شد. از همین رو حل و فصل هر چه زودتر مساله کرد لازم به نظر می رسد. آنچه که دشوار و مساله آفرین است ذهنیت است. در بعد عینی، زمینه حل و فصل مساله کرد فرارسیده است، از نظری که آن را مورد نظر قرار دهیم. اما ذهنیت کلاسیک دولت، الیگارشی‌ای که همچنان نیز دولت را در دست دارد، بر مبنای ذهنیت مبتنی بر کشتار کردها و جنگ استوار است. اما از نظر ما در صورتیکه مبارزه انجام شود حل و فصل بعید و دور از دسترس نیست. هر اندازه که مبارزه گسترش یابد، حل و فصل نیز به همان اندازه در دسترس تر قرار می گیرد. اگر مبارزه نماییم، نیروهای دمکراسی نیز با آن همگام باشند، سیاست دمکراتیک سازنده بوده و صلح شرافتمندانه امکان پذیر می گردد، به امری ناگزیر مبدل خواهد شد. با مبارزه به شدت به پیش برده شود، دولت ترک تمامی امکانات خود را در اختیار جنگ قرار داده است، براین باور است که از طریق ظلم و سرکوب مساله را حل و فصل می نماید، از این مساله رهایی می یابد. دیگر ممکن نیست که مبارزه آزادی کردها که دهها سال است ادامه دارد، بر مبنای هویت خود به تفکری عمیق تبدیل شده است، معنای حیات آزاد و دمکراتیک را دریافته است، حق چیست، حقوق کدام است؛ امکان ندارد که کردها از این مطالبات منع شوند.

  دشوارشدن مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تشدید و وخامت مسائل سیاست خارجی، از یک سوی حل و فصل رادیکال را به دنبال دارد. با تشدید و وخامت مسائل، راه حلها نیز رادیکال تر می شوند. در این راستا می توان مترصد درد و آلام، دشواری و زحمات بود، اما تا زمانی که مبارزه ادامه داشته باشد، شرایطی را که در آن بتوان مشکلات را به صورت ریشەای حل و فصل نمود؛ با گستردگی و تعمق حل و فصل دمکراتیک را به دنبال خواهد داشت و این مساله افزایش یافته است. روز به روز این زمینه تقویت می گردد. بدون تردید این راه حل صرفا بدنبال تشدید بحرانها نخواهد آمد. در چنین وضعیتی زمانی که مبارزه توسعه و بسط و گسترش یابد، حل و فصل نیز بدون بازگشت خواهد بود. از این زاویه با گفتن حملات سنگین هستند، دشواریها فراوانند، نمی توانیم توجیه‌ی برای دور نگە داشتن خود از مبارزه داشته و نتیجەای در بر نخواهد داشت. برعکس، هر اندازه که مبارزه وجود داشته باشد، براین باوریم که این حملات درهم شکسته شده و راه حل بنیادی و ریشەای را می توانیم ارائه بدهیم. مبارزه کردها طی ده‌ها سال، چنین زمینه و تجربەای را برای ما خلق کرده است. خارج از پیشنهادات ارائه شده از سوی رهبر آپو و خلق کرد، امکان ندارد که مسائل ترکیه، سوریه و خاورمیانه حل و فصل شوند.

‌  - اوجالان در آخرین دیدار خود گفت که او منتظر است که اعتصاب غذا و روزه مرگ پایان یابد، 'من با اهمیت زیادی اعلام میکنم، کار اصلی از این بە بعد شروع خواهد شد و با تعمق و ارادە همراە من باشید و این امید را هم دارم'. در این پیام باید انسان چگونە بە 'کار اصلی از این بە بعد شروع خواهد شد' نگاە کند و آن را درک کند؟

  - رهبر آپو به رفقای زندان امید فراوانی بسته است. زیرا هزاران نفر هستند؛ افرادی هستند که در جریان مبارزه قرار داشته و بهایی داده‌اند. اگر آنها در مسیر رهبری قرار داشته باشند؛ اگر در این مسیر تعمقی ایدئولوژیک و سیاسی ایجاد نمایند، اما فکر میکند که آنچه که در زندان می گذرد، در دمکراتیزاسیون ترکیه، در حل و فصل مساله کرد و دمکراتیزاسیون خاورمیانه از طریق مبارزەای دشوار امکان دارد. زیرا دگرگونیهای بزرگ تاریخی را صاحبان اندیشه ایجاد کردەاند. امروزه ما در درون فرایندی تاریخی قرار داریم. خاورمیانه با انقلاب جدید خود، تاریخ جدید خود، از طریق نیروی تفکر خود ایجاد خواهد شد و خط رهبر آپو این خاورمیانه جدید را خواهد ساخت. به همین دلیل نیز رهبر آپو در آن تعمق داشته است، که رفقای زندان بر خط مشی وی تمرکز داشته و در این مسیر به صاحبان این عشق بزرگ تبدیل شوند. درمسیر رهبری حرکت نمایند، این امر نیز نه فقط  برای کردها، بلکه برای تمامی خلق‌های خاورمیانه پیروزی بزرگی را به همراه خواهد داشت. رهبر آپو به منظور ایضاح تفکرات خود و اقداماتی که باید انجام دهند واجد چه معنایی است، پیش از این نیز بر زبان آورده بود. انچه را که چهل سال است که انجام داده‌ایم، آمادگی و تمهید بودەاند، آنچه که اصل است از این به بعد انجام خواهیم داد.

  بدیهی است؛ اندیشەهای رهبر آپو و پروژەهای او از هم اکنون به بعد در دستور کار قرار خواهند گرفت. خط مشی ایدئولوژیک رهبر آپو، پروژەهای سیاسی وی در ارتباط با بسط و گسترش سیاسی در خاورمیانه بیش از پیش مشهود و تعیین کننده خواهند بود. از این بعد، از آنجا پروژەهای رهبری از چنین آینده‌ای برخوردارند، به منظور تاثیرگذاری بیشتر باید اجرایی شوند. به منظور آنکه از نتایج بزرگتری و وسیعتری برخوردار شوند، درصدد است تا رفقای زندان با تعمقی بیشتر و شایسته با وی همراه و همگام باشند. زیرا در خاورمیانه، در ترکیه و کردستان، سالهای آینده با گسترش افقهای فکری وی تعیین کننده خواهند بود. کسانی که در این تفکرات برای مسائل کردستان، ترکیه و خاورمیانه به پاسخی بدل شوند،  سمت و سوی آینده را تعیین خواهند کرد.

  بحران، کائوس معنای تفکرات جدید است؛ نشان میدهد که بحران آفرینان، عدم دستیابی به راه حل را با خود به همراه دارند، بدین منظور نیز نیازمند فراخوان و تفکرات جدید هستیم. به همین دلیل است که رهبر آپو تفکرات جدیدی را مطرح کردەاند. زمانی که این تفکرات با بحران عجین می گردند، راه را بر تحولات جدیدی می گشایند. رهبر آپو فرایند بحران، را به عنوان امری سازنده و آفرینشگر ارزیابی می کند. او واقعیات را در جامعه شناسی آزادی شفاف می نماید. اکنون کردستان، ترکیه و خاورمیانه در  چنین فرایندی قرار دارند.  جوهره جدیدی در حال ظهور است زیرا فرم و شیوە قبلی متلاشی و متزلزل شدە است. رهبر آپو این مساله را پیش روی قرار داده است که فرم و شیوەی پیشین از چه کیفیتی برخوردار باشد، چگونه ایجاد شود و.. به همین دلیل رهبر آپو درصدد است تا  رفقای زندان با نیروی اندیشه وی، با موضعگیری وی، با خط رهبری همگام گشته آن را پیگیری کرده و از آن دفاع کرده و آن را اجرایی نمایند. از سوی دیگر، از همگان می خواهد مانند  حقی، کمال و تمامی دیگر شهدا به رفقای راستین وی بدل شوند. منظور از 'اصل از اکنون به بعد'، اینست. مشخص می نماید که اصل از اکنون به بعد، تفکرات وی می توانند راه را بر تحولات بزرگ بگشایند، به همین دلیل نیز خصوصا می خواهد که عمق این تفکرات به آزمون گذاشته شوند، با این تفکرات زیسته و عشق خود را در این رابطه تحکیم بخشند.

   - کارزار پایان دادن به انزوا، درهم شکستن فاشیسم و آزادی کردستان از اکنون به بعد چگونه ادامه می‌یابد؟

  - در مرحله پیشین کارزار پایان دادن به انزوا، درهم شکستن فاشیسم و آزادی کردستان با پیروزی به پایان رسیده است. اما از سوی دیگر باید برای آزادی کردستان تحولات بزرگی ایجاد شود. انزوا کاملا خاتمه نیافته است، اما درهای امرالی اندکی گشوده شدەاند. فاشیسم کاملا در هم نشکسته است، اما دچار تنگنا شده است. تا زمانی که این موارد به طور کامل تحقق نیابند، دمکراتیزاسیون ترکیه  و آزادی کردستان امکان ندارد. البته کارزار پایان دادن به انزوا، درهم شکستن فاشیسم و آزادی کردستان چنان مبارزه‌ای نیست که در کوتاه مدت به نتیجه دست یابد. زیرا آزادی کردستان، درهم شکستن فاشیسم و دمکراتیزاسیون ترکیه پیوند تنگاتنگی با یکدیگر دارند. به همین منظور نیز باید فاشیسم را به عقب نشینی واداشت. در این راستا حصر اندکی شکسته است و فاشیسم در تنگنا قرار گرفته است.

  فرصتهای تداوم حصر دچار تنگنا شده اند. دو دیدار رهبر آپو با وکلا، یک دیدار با خانواده نشان میدهند که درهای امرالی اندکی گشوده شده‌اند، اکنون دیگر امکان تداوم حصر مانند دوره پیش امکان ندارد، نمادهای ایدئولوژیک و سیاسی و اجتماعی آن تضعیف شده اند. در چنین وضعیت نامشروعی رفتارهای خارج از حقوق از سوی جامعه مورد پذیرش قرار نمی گیرند. مطالباتی که دولت ترک باید پایبند به قانون اساسی و قوانین خود باشد به نیرویی در افکار عمومی بدل شده است. از این بعد، میتوان دید که مبارزه علیه حصر پیروزی بزرگی را به دنبال داشته است. رهبری گفته است به هدف رسیده است. تضعیف نمادهای ایدئولوژیک، سیاسی و اجتماعی حصر، نشان نقض حقوق و غیر مشروع بودن حصر بوده و در تمامی جهان باعث محکومیت و رسوایی این اقدام گشته و مبارزه برای پایان کامل حصر را تقویت کرده است. آنچه که از اکنون به بعد باید انجام داد اینست که از طریق راهکارهای دیگر این فرایند تداوم یابد. مقاومت زندان‌ها در تضعیف فاشیسم نقش خود را ایفا کرده است. می‌خواهم مشخص کنم که در این بعد، مادران روسری سپیدمان، برای بازکردن درهای امرالی و تضعیف فاشیسم نقش خود را ایفا کردند، بار دیگر با ادای احترام و عشق به این مادرانمان درود می فرستیم.

  بدون شک کارزار پایان دادن به انزوا، درهم شکستن فاشیسم و آزادی کردستان خاتمه نیافته است. انزوا نه فقط به شمال کردستان، نه فقط به کردها، بلکه ترکیه، سوریه، عراق و جنوب کردستان و ایران و تمامی خاورمیانه ارتباط دارد. فاشیسم در ترکیه نه فقط برای خلق‌های ترکیه، بلکه برای خلق‌های خاورمیانه نیز همان معنا را دارد. این فاشیسم به معنای حمله به نیروهای دمکراتیک خاورمیانه است. در ترکیه تضعیف فاشیسم با تضعیف فاشیسم در سراسر خاورمیانه ارتباط دارد. از این رو، مبارزه برای پایان دادن به انزوا، درهم شکستن فاشیسم و آزادی کردستان باید از سوی تمامی خلق‌ها به پیش برده شود. تا زمانی که کردستان آزاد نشود ترکیه دمکراتیک نخواهد شد. از این زاویه، مبارزه برای آزادی کردستان، مبارزه برای دمکراتیزاسیون و آزادی تمامی خلق‌های خاورمیانه است. این کارزار در تمامی بخشهای کردستان، در سوریه، در عراق و در تمامی خاورمیانه با شعارهای جدا با متدهای متمایز تداوم می یابد.

  در برهه آینده درهم شکستن فاشیسم و دمکراتیزاسیون ترکیه هدف اصلی است. زیرا درهم شکستن فاشیسم، دمکراتیزاسیون ترکیه درهم شکستن حصر و آزادی کردستان است. از این رو، خصوصا در برهەای نزدیک لازم است که تمامی نیروهای دمکراتیک ترکیه با شعار  درهم شکستن فاشیسم و دمکراتیزاسیون ترکیه به هم بپیوندند. به همین دلیل ما تمامی نیروهای دمکراسیخواه ترکیه را فرامیخوانیم که مبارزه درهم شکستن فاشیسم و دمکراتیزاسیون ترکیه را توسعه بخشند. لازم است در این چارچوب هدف تمامی فعالیتها درهم شکستن فاشیسم و دمکراتیزاسیون ترکیه باشد. البته در کردستان و در بخش‌های دیگر کردستان نیز مبارزه برای درهم شکستن فاشیسم، دمکراتیزاسیون ترکیه، مبارزه آزادی و دمکراسی در ترکیه با یکدیگر همگام خواهند بود. مبارزه برای آزادی کردستان منبع اصلی نیروی مبارزه دمکراتیزاسیون در ترکیه است. از این زاویه ما از تمامی نیروهای دمکراسی می خواهیم که در ترکیه، با محوریت ترکیه حول شعار درهم شکستن فاشیسم، ترکیه را دمکراتیزه نمایند، و به اتحاد دست یابند. با تمامی این موارد فشارها در کردستان بسیار شدید هستند.

  کردها مبارزه آزادیخواهی را همچنان به پیش می برند. برای آزادی خلق کرد مبارزه می‌کنند. از این زاویه، دوره قبل از مبارزه برای آزادی کردها همچنان تداوم دارد. در مقابله با این حملات که متوجه کردهاست، این مقاومت همچنان ادامه خواهد یافت. خصوصا در کردستان خشونت شدید دولت را شاهد هستیم. دادگاهها، پلیس به تمامی علیه کردها به ابزاری اصلی برای حملات استعمارگری و کشتارگر مبدل شده اند. وضعیت به جایی رسیده است که با بر زبان آوردن کرد، کردستان افراد دستگیر می شوند. حفظ مبارزه آزادی کردها به بزرگترین گناه بدل شده است. اکنون هزاران سیاستمدار دمکرات دستگیر شده‌اند، بخش بزرگی از این دستگیر شدگان برای آزادی کردها، برای دمکراسی و به دلیل مبارزه سیاسی دستگیر شده‌اند. از این زاویه همراه با تداوم مبارزه برای درهم شکستن انزوا، علیه این دستگیرشدگان، فشار، دستگیری و شکنجه در جریان داشته و باید در کردستان این مبارزه بسط و گشترش یابد.

  رهبر آپو زمانی که می گوید باید مبارزه گسترش یابد، این امر تنها از طریق مبارزه زندانها محقق نمی شود، درصدد است که براین نکته انگشت بگذارد که باید در میان سطوح اجتماعی نیز باید راهکارهای متمایز و مختلف پیگیری شوند. رهبری در پیام خود که برای لیلا گوون ارسال داشته بود از گاندی سخن گفت؛ یعنی جامعه در زمینەای مشروع میتواند فعالیتها و کنش ورزیهای بسیار حماسی را رقم بزند. از طریق راهکارها و متدهای غنی میتوان مبارزه کرد، این پیام رهبری است. در کردستان نیز برای مبارزه دلایل بسیاری در دست است. فشارها و ستمگری‌ها بر کردستان بسیار زیاد هستند، آنوقت با چنین ستمی، با رویەهای غیر حقوقی، با بیعدالتی این ستمگریها انجام می شوند، اما از سوی دیگر می‌توان با راهکارها و متدهایی که می توانند بسیاری را به یکیدگر برسانند، حول این ستمگریها به مقاومت دست زد. در چارچوب اهدافی که میتواند بخش‌های فراوانی را به هم پیوند دهند، مبارزه‌ای چند بعدی می تواند توسعه یابد. از این زاویه زمانی که در می یابیم که درهم شکستن فاشیسم و دمکراتیزاسیون ترکیه می تواند ادامه یابد، ما همراه با تداوم این مبارزه هستیم که علیه مبارزات ما کردها و مبارزات آزادیخواهی ما در جریان است. بر این مبنا در دمکراتیزاسیون ترکیه هر کس باید وظیفه خود را بر عهده گرفته و مبارزه علیه انزوا را ادامه بخشد.

  انزوا همواره در دستور کار خلق کرد قرار داشته است. برای کردها مبارزه علیه انزوا باید تداوم داشته باشد. کردها دیگر نمی خواهند که در حصر و انزوا باشند. ما نمی‌خواهیم در حصر و انزوا زندگی کنیم. زندانیان بیش از این خواهان حیات در انزوا و حصر نیستند. زندگی در حصر و انزوا فرود آوردن سر تسلیم است. از این زاویه مبارزه علیه انزوا به مبارزه تمامی آحاد خلق کرد تبدیل شده است. به مبارزه نیروهای دمکراسیخواه بدل شده است. به مبارزه نیروهای دمکراسیخواه جهانی بدل شده است، به مبارزه نویسندگان، روشنفکران و هنرمندانی که وجدان‌های آگاه خلق‌های جهان هستند بدل شده است. از این بعد، مبارزه برای درهم شکستن انزوا همچنان ادامه خواهد یافت. هیچگاه انزوا مورد قبول واقع نشده است و نخواهد شد. بدون شک با اقدامات خلاقاته، در هر جایی و از طریق راهکارهای متفاوت، با اهداف واقعی این مساله هدف سازمانهای سیاسی و اجتماعی در هر عرصه ای به شمار می رود. رهبری اینگونه فراخوان داد‌ه است.  دیگر مبارزه از زندان‌ها به عرصه اجتماعی و خارج راه یافته است. خصوصا که باید جامعه، تمامی میهن دوستان خارج، دمکرات، انقلابی، سازمانهای دمکراتیک، با راهکارهای خلاقانه علیه فاشیسم مبارزه را بسط و گسترش دهند. ترکیه را دمکراتیزه و در این چارچوب کردستان را آزاد نمایند.