کنفدرالیسم جوامع کردستان خلق را به 'قیام' علیه رژیم نژادپرست ترکیه فراخواند

ریاست مشترک ک.ج.ک درباره‌ی گماشتن قیم بر شهرداری‌های ه.د.پ اعلام کرد، "تداوم کودتای سیاسی است" و درخواست کرد، هر کسی در هر مکانی بپاخاسته و مبارزاتی بدون وقفه را آغاز نمایند.

   ریاست مشترک کنفدرالیسم جوامع کردستان- ک.ج.ک درباره‌ی غصب شهرداری‌ کلانشهرهای آمَد، وان و مردین بیانیه‌ای مکتوب منتشر کرد.

   متن بیانیه‌ی ک.ج.ک بدین شرح است:

   "حاکمیت فاشیست استعمارگر و سفاک آ.ک.پ/ م.ه.پ حملات سبعانه‌ی خویش علیه خلق کرد را به مرحله‌ی تازه‌ای رسانده است. روسای مشترک شهرداری که با ۶۰ درصد آرای خلق کرد انتخاب شدند، از سوی وزارت كشور و با پیشاهنگی سلیمان سویسوز (بدون نسب) برکنار شدند. به جای آن‌ها قیم‌هایی که هیچ نسبتی با خلق کرد ندارد و دشمن کردها هستند را منصوب کردند. این حمله علیه انتخابات و در ادامه‌ی کودتای سیاسی ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۶ / ۳۰ تیر ۱۳۹۵ انجام می‌گیرد.

   از این پس حملات فاشیستی علیه نیروهای دمکراسی و خلق کرد افزایش خواهند یافت. حملات علیه شمال کردستان، جنوب کردستان و روژاوا و شمال سوریه با هر هدفی صورت گرفته‌ باشند، این حمله نیز با همین منظور انجام شده است. هدف قتل‌عام کردهاست.

   تنها یک دلیل برای برکناری روسای مشترک شهرداری‌ها وجود دارد و آن نیز؛ نابود ساختن نیروهای دمکراسی و تماما قتل‌عام نمودن کردهاست. ارزیابی آن به گونه‌ای دیگر به معنای درک نکردن هدف حاکمیت فاشیست و نابودگر جنگ ویژه است. همانگونه که در هر مکانی علیه موجودیت، هویت، اراده سیاسی، خواست آزادی و دمکراسی کردها حملاتی را انجام می‌دهند، حمله به شهرداری‌ها نیز حمله‌ای به اراده و موجویت خلق کرد است.

​​​​​​​   هر کردی که از هویت، فرهنگ و آزادی خویش صیانت نماید هدف این سیستم نابودگر قرار خواهد گرفت. تا زمانیکه‌ ترکیه دمکراتیک نگردد و مسئله‌ی کرد حل نشود، حملات نابودگرانه پایان نخواهند یافت.

هر عرصه بایست به میدان مبارزه مبدل گردد
​​​​​​​   این حمله که علیه اراده‌ی سیاسی خلق انجام گرفت، بار دیگر اثبات نمود که سیستم سیاسی ترکیه رژیم نابودگر و فاشیست جنگ ویژه است. انتخاباتی که انجام می‌گیرند تنها با هدف پنهان ساختن واقعیت سیستم فاشیست و نابودگر است. اگر کسانیکه انتخاب می‌شوند توسط سیستم جنگ ویژه مورد قبول واقع نگردند در این صورت دستگیر خواهند شد. دستگیری اعضای دَپ در سال ۱۹۹۴، دستگیری‌های ۱۴ آوریل ۲۰۰۹، دستگیری پارلمانتار، روسای مشترک شهرداری‌ها و هزاران سیاستمدار پس از کودتای ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۶ و همچنین کودتای سیاسی ۱۹ آگوست اثباتی بر این مدعاست. مبارزات دمکراسی و آزادی کردها نقاب بر چهره جنگ ویژه‌ی نابودگر و استعمارگر را آشکار ساخت.

​​​​​​​   کردها و نیروهای دمکراسی با مبارزات خویش نقاب واقعی جنگ ویژه فاشیست را بیشتر کنار زده و رسوا خواهند نمود. موضع "در ترکیه دمکراسی وجود دارد و در این چهارچوب می‌توان مسائل را حل نمود" غفلت و فریب دادن خویش است و بیشترین زیان را به مبارزات دمکراسی می‌رساند. حاکمیتی فاشیست و نابودگر در ترکیه وجود دارد. تنها با مبارزه فراگیر در برابر حاکمیت می‌توان ترکیه را دمکراتیزه نمود و مسئله کردها حل را چاره‌یابی کرد. در این چهارچوب مبارزات گریلا و قیام از روش‌های اساسی مبارزات در برابر فاشیسم نابودگر است. در برابر استعمارگری نابودگر بایستی به هر شکلی مبارزه انجام شود و فاشیسم را درهم شکست. به همین دلیل در ابتدا زنان و جوانان بایستی خلق کرد و خلق‌های ترکیه در برابر فاشیسم هر خیابان، میدان، کوهستان و دشتی را به میدان مبارزه مبدل نمایند.

پاسخ درخور در برابر حاکمیت فاشیست
​​​​​​​   در ترکیه نه دمکراسی وجود دارد و نه آزادی. موضعی که نشان می‌دهد در ترکیه دمکراسی وجود دارد، موضعیست که مبارزات دمکراسی و آزادی خواهی را تضعیف ساخته و به دشمنان دمکراسی خدمت می‌کند. به همین دلیل مبارزات دمکراسی و آزادیخواهی نباید در چهارچوب قوانین و وضعیت کنونی سیاسی محدود گردند. بایستی مبارزات در هر عرصه‌ای بویژه قیام و مبارزات گریلا توسعه یابند. زنان، جوانان و خلقمان بایستی محله و خیابان‌ها را به میدان قیام مبدل سازند. زنان و جوانان کرد ضروریست با پیوستن به مبارزه آزادیخواهی در دشت و کوهستان‌ها پاسخی شایسته به نیروهای پلیس که خیابان‌ها و میدان‌ها را تصرف کرده، به گونه‌ای وحشیانه خلق را آماج حمله قرار می‌دهند، هر انسانی را که از کردها دفاع نماید محکوم به حبس می‌کنند و همچنین به حاکمیت فاشیست و سفاک دهند.

​​​​​​​   تمامی این حملات با هدف نابودساختن اراده‌ی زندگی آزاد خلق کرد است. بایستی خلق کرد، زنان و جوانان کرد در برابر هدف سیاست نسل‌کشی و درهم شکننده‌ی اراده به سوی میدان‌های آزادی آمده و در هر عرصه‌‌ای مبارزات آزادی‌خواهی را گسترش داده و به آن پاسخ دهند.

ضرورت فعالیت مشترک
​​​​​​​   احزاب سیاسی، جنبش و نیروهای سیاسی کرد با هر گرایش سیاسی بایستی در برابر این حمله در کنار همدیگر فعالیت نمایند، در برابر استعمارگری نابودگر که اراده‌ی سیاسی کردها را انکار می‌نمایند بایستی موضعی مشترک اتخاذ گردد. این حمله تنها علیه ه.د.پ نبوده و علیه تمامی خلق کرد است. هر کردی که از موجودیت کردها دفاع می‌کند، خواهان دستیابی کردها به اراده‌ی سیاسی آزاد است و با هر گرایش سیاسی بایستی در چهارچوب میهن‌دوستی در برابر این حمله ایستاده و با تمامی نیروهای کرد برای محافظت از اراده‌ی سیاسی و موجودیت کردها مبارزه نمود.

علیه اراده‌ی سیاسی کردهاست
​​​​​​​   این حمله‌ی فاشیسم آ.ک.پ/م.ه.پ تنها علیه اراده‌ی سیاسی کردها در شمال کردستان نیست. این حمله بخشی از حملات نسل‌کشی علیه خلق کرد در جنوب، شمال، شرق کردستان و تمامی دنیاست. حمله‌ی حاکمیت فاشیست آ.ک.پ/م.ه.پ بوده که خواهان انجام نسل‌کشی در تمامی بخش‌های کردستان است.  اگر کردها در هر مکانی که قرار دارند در برابر این حملات نایستند، بعدها در تمامی بخش‌های کردستان به نیروهای سیاسی و دستاورد کردها حمله خواهد شد. بایستی این واقعیت را مشاهده کرده و تمامی احزاب سیاسی بویژه احزاب سیاسی جنوب کردستان در برابر این حملات موضعی مشترک را اتخاذ نمایند.

حملات علیه تمامی نیروهای دمکراسی است
​​​​​​​   این حمله به اندازه‌ای که علیه اراده‌ی سیاسی خلق کرد انجام شده است، هم زمان علیه نیروهای دمکراسی ترکیه انجام گرفت. در ترکیه با هدف جلوگیری از کسب منفعت کردها تلاش‌هایی علیه دمکراتیزاسیون انجام می‌گیرند، از سوی دیگر تحمل هیچ مجال دمکراتیکی در ترکیه وجود ندارد. به همین دلیل تا زمانیکه در برابر حملات علیه کردها موضعی اتخاذ نگردد نه ترکیه‌ی دمکراتیک ایجاد خواهد شد و نه نهاد‌های دمکراتیک امروزه باقی خواهند ماند. بر این مبنا برای رسیدن به دمکراسی راستین و ایجاد ایستار دمکراتیک واقعی، نیروهای دمکراسی و هر شخص و نهادی که خود را دمکراتیک می‌پندارند را فرامی‌خوانیم که در برابر حاکمیت فاشیست آ.ک.پ/م.ه.پ ایستاده و مبارزه نمایند.

بایستی نهاد‌های بین‌المللی موضعی آشکار نشان دهند
​​​​​​​   در صورتی که نهاد‌های سیاسی بین‌المللی، دولت و احزاب سیاسی در برابر این حمله موضع خود را نشان ندهند، همکار آن خواهند بود. در این چهارچوب بایستی نهادهای بین‌المللی، احزاب سیاسی و حاکمیت‌هایی که خود را دمکراتیک می‌پندارند، تمامی نیروهای دمکراتیک و بویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه‌ی اروپا در برابر این حمله که علیه اراده‌ی سیاسی خلق کرد انجام گرفت، موضعی آشکار نشان دهند.

​​​​​​​   در برابر خلق کرد و نیروهای دمکراسی خاورمیانه حملات سختی انجام می‌گیرد. به همین دلیل از خلق خویش در چهاربخش کردستان و خارج از میهن درخواست می‌کنیم، در برابر این حملات بپاخیزید و بدون اتلاف وقت در هر مکان مبارزه را گسترش بخشید."