تصویر

اهالی حسکه با راهپیمایی دسته‌جمعی بە انزوای تحمیلی اعتراض کردند

اهالی شهر حسکه و روستاییان آن با راهپیمایی گسترده علیه انزوای تحمیلی بر رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان اعتراض کردند.

خلق زرگان، تل‌تمر و شهر حسکه در میدان سینالکو حسکه تجمع کردند و علیه انزوای شدیدی که بر رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان تحمیل شده است راهپیمایی کردند.

کنش‌گران با شعارهای «بدون رهبری زندگی امکان‌پذیر نیست»، «نه به انزوا» و «آزادی جسمانی برای رهبر آپو» تا پارک رهبر آپو در حسکه راهپیمایی کردند.

پس از راهپیمایی، یک دقیقه به یاد و خاطره شهدا ادای احترام شد و سپس شیراز حمو عضو کوردیناسیون کنگره استار و عبدالغنی اوسو عضو مجلس پ‌ی‌د بیانیه‌ای قرائت کردند.

در این بیانیه به پروژه ملت دموکراتیک اشاره و تاکید شد با این پروژه همه اجزا و گروه‌های منطقه در کنار هم در صلح و ثبات زندگی می‌کنند.

همچنین تصریح شد که همزیستی مسالمت‌آمیز همه گروه‌ها به یُمن اندیشه و فلسفه رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان حاصل شده است.