جوانان انقلابی کنگره خود را برگزار خواهند کرد

جنبش جوانان انقلابی سوریه در روزهای ۱ و ۲ ژوئن، چهارمین کنگره خود را در شهر حسکه برگزار خواهد کرد.

کنگره جوانان

جنبش جوانان انقلابی سوریه با عنوان ‌«با روح کارزار ۱ ژوئن ما خود را سازماندهی می‌کنیم، اشغالگری را شکست می‌دهیم و آزادی جسمانی رهبر آپو را عملی خواهیم ساخت» در روزهای ۱ و ۲ ژوئن، چهارمین کنگره خود را در شهر حسکه برگزار خواند کرد.

جنبش جوانان انقلابی اعلام کرده است که در روز اول برنامه‌های فرهنگی و ورزشی و در روز دوم هم گفتگوهای سازمانی انجام خواهد شد و تمام جوانان را این‌گونه فراخواند‌: ‌«در چارچوب کمپین ‌«جنگ آزادی را پیروز گردانیم» شما هم در ۴مین کنگره جوانان انقلابی مشارکت کنید.‌»