م‌س‌د‌: رهایی سوری‌‌ها با اتحاد ممکن است

م‌س‌د نیروهای سیاسی سوریه را فراخواند که برای آینده خلق و کشور به مسئولیت‌های خود عمل کنند و درخواست کرد یک کنگره ملی برگزار شود.

بیانیه مجلس سوریه دمکراتیک

مجلس سوریه‌ دمکراتیک ‌(م‌س‌د) در ارتباط با تلاش‌های دولت اشغالگر ترکیه برای بازگردادن روابط با حکومت سوریه و اتفاقاتی که در مناطق اشغال شده روی می‌دهند، بیانیه‌ای کتبی منتشر کرد.

در این بیانیه به ایستادگی و عصیان خلق سوریه ‌«در مقابل ظلم، سلطه‌گری و نژادپرستی» درود فرستاده شده و گفته شده است‌: ‌«درخواست و اهداف مشروع سوری‌ها را‌هنمای مبارزه ما و کنش‌های سیاسی ما می‌باشد.‌»

در ارتباط با تلاش‌های دولت اشغالگر ترکیه برای بازگرداندن روابط با حکومت سوریه نیز گفته شده است‌: ‌«تلاش‌های حکومت ترکیه برای بازگرداندن روابط با حکومت سوریه با بازکردن حساب روی منفعت‌طلبی و نادیده گرفتن فداکاری‌های خلق‌های سوریه و همچنین استفاده از برخی سوری‌ها برای پروژه‌های خود، نشانگر این است که رهایی سوری‌ها تنها با اتحاد، مشارکت و گذار از تناقضات و تفرقه‌های داخلی ممکن است.‌»

در این بیانیه به وقایع اخیر در شمال سوریه و سیاست‌های نژادپرستانه علیه پناهجویان سوری در ترکیه نیز اشاره شد و گفته شد‌: ‌«اتفاقاتی که رخ می‌دهند، اثباتگر اینست که سوری‌‌ها تنها خود می‌توانند از یکدیگر حمایت کنند و به یکدیگر نیرو بدهند. ما از سوریه‌ای که برای امنیت و آرامش کار می‌کند، استقبال می‌کنیم. ما از هر نیروی سیاسی که برای خودمدیریتی و شکستن زد و بند‌ها و وابستگی کار می‌کند، استقبال می‌کنیم. زیرا سوریه متعلق به تمام سوری‌هاست. گفتگوهای میهنی یگانه راه گذار از دردهای ما و همچنین راه عملی کردن نظر خلق‌های سوریه به مثابه بنیاد پروژه رهایی در عرصه‌ بین‌المللی می‌باشد.

ما نیروهای سیاسی سوری که با احساس مسئولیت در برابر سرنوشت خلق و میهن ما حرکت می‌کنند را فرامی‌خوانیم. همچنین تمام سوری‌ها بخصوص نیروهای سیاسی را نیز فرامی‌خوانیم که کنگره‌ای ملی به مثابه بنیاد نجات و رهایی خلق‌های سوریه را برگزار کنند.‌»