پیکر گریلای ه‌پ‌گ آروین حسینی به خاک سپرده شد

پیکر آروین حسینی (دلسوز گابار) گریلای نیروهای مدافع خلق (ه‌پ‌گ) که در شهرستان شرنخ به شهادت رسیده بود در قبرستان گمنام‌ها به خاک سپرده شد.

۴ گریلای ه‌پ‌گ در نتیجه درگیری که در حملات اشغالگران آغاز شده بود در ۲۱ ژوئن در منطقه روستایی الکه شهرستان شرنخ به شهادت رسیدند. پیکر گریلای ه‌پ‌گ آروین حسینی (دلسوز گابار) که به سردخانه بیمارستان دولتی شرنخ منتقل شده بود، ۲۰ روز بعد به دلیل اینکه خانواده‌اش نتوانستند پیکرش را تحویل بگیرند، در قبرستان گمنام‌ها در شرنخ به خاک سپرده شد.

خانواده حسینی اهل منطقه شاهو در روژهلات کوردستان علیرغم همه تلاش‌ها به دلیل ممنوعیت‌های گذرنامه نتوانستند پیکر او را تحویل بگیرند.