آرژانتین از روژاوا حمایت کرد

در شهر بوئنوس آیرس پایتخت کشور آرژانتین برای حمایت از روژاوا فعالیتی برگزار شد

انکونترو دِ مموریا ورداد جاستیکا (EMVyJ) جمعیت اندیشه، حقیقت و عدالت که متشکل از نهادهای جامعه مدنی، احزاب سیاسی، سندیکاها و سازمانهای زنان است فعالیتی را در اعلام همبستگی با روژاوا برگزار کرد.

علاوه بر مشارکت تعدادی زیادی از زنان عضو ابتکار عمل (EMVyJ) هنرمندان و نهادهای دیگری هم در این فعالیت شرکت کردند.

تجمع در بزرگترین میدان بوئنوس آیرس برگزار شد، همچنین بیانیه کنگره زنان ستار روژاوا قرائت شد.

شرکت کنندگان پس از قرائت بیانیه کنگره ستار برای اعلام حمایت خود از روژاوا راهپیمایی کردند.