اعتصاب غذای مصطفی توزاک در دویسبورگ ٣٨ روز را پشت‌ سر گذاشت

برای پایان دادن به حصر عبدالله اوجالان رهبر خلق کرد، یک کردستانی با نام مصطفی توزاک در شهر دویسبورگ آلمان مدت ۳٨ روز است که دست به اعتصاب غذای نامحدود زده است

توزاک در شهر دویسبورگ آلمان برای پایان دادن به حصر عبدالله اوجالان رهبر خلق کرد مدت ۳٨ روز است که در اعتصاب به سر میبرد.

 

توزاک در مرکز جامعه‌ی دمکراتیک کرد در دویسبورگ اعتصاب کرده است. وی با دقت توسط پزشکان آلمانی و کرد تحت نظر قرار گرفته است و دیدار فعالین و شخصیتها و احزاب و شهروندان با توزاک بدون وقفه ادامه دارد.

 

سازمان خلق کورجیک، طرفداران فدراسیون کارگران مهاجر در آلمان و دهها کردستانی به دیدار مصطفی توزاک رفته‌اند.

 

افراد و شخصیتها و احزابی که به دیدار توزاک رفته‌اند، از اعتصاب او اعلام حمایت کرده‌اند. توزاک اعلام کرد، تا نتیجه‌ای مثبت حاصل نشود، به اعتصاب خود ادامه خواهد داد.