اعلام هویت جانباختگان حمله رژیم کودک‌کش ترکیه به تل رفعت

هویت جانباختگان و زخمی‌های حمله توپخانه‌ای دولت کودک‌کش ترک به شهر تل رفعت اعلام شد

در نتیجه توپباران منطقه تل رفعت در کانتون شهبا از سوی ارتش تبهکار ترک ٨ کودک و دو سالمند به شهادت رسیدند. همچنین ١٠ غیرنظامی دیگر زخمی شدند.

هویت جانباختگان و زخمی‌ها به این شرح است:

اسامی شهیدان:

١-حسین عبدالله کلدو (٧۴ ساله)

٢-المحمود عثمان (۶٣ ساله)

٣-محمد علی (١١ ساله)

۴-مصطفی محمد محد (١٠ ساله)

۵-محمد حاج عمر (٧ ساله)

۶-عارف جعفر محمد (۶ ساله)

٧-عماد احمد کیفو (٩ ساله)

٨-عبدالفتاح علیکو (٣ ساله)

٩-سمیر عبدالرحمان حسو (١٢ ساله)

١٠-محمد عبدالرحمان حسو (١۵ ساله)

اسامی زخمی‌ها

١-هاتف حمو (٩ ساله)

٢-محمد کیفو (٢٠ ساله)

٣-دژوار

۴-انسو علو (٢١ ساله)

۵-هیوین مصطفی (٣٠ ساله)

۶-خل محمد (٣ ساله)

٧-حسن عمر (١٠ ساله)

٨-الیاس حسون (٩ ساله)

٩-ادهم (۶ ساله)

١٠-بیرم