اوندر پس از ١٠ ماه حبس آزاد شد

سری ثریا اوندر پارلمانتار سابق حزب دمکراتیک خلق‌ها که به درخواست دیکتاتور ترکیه طیب اردوغان به حبس محکوم شده بود پس از ١٠ ماه زندان آزاد شد

  پس از ١٠ ماه حبس دادگاه قانون اساسی ترکیه سرانجام شعبه ٢۶ دادگاه کیفری استانبول را به "نقض آزادی بیان سری ثریا اوندر" محکوم کرد و حکم به آزادی اوندر داد.

   اوندر از ششم دسامبر ٢٠١٨ به درخواست طیب اردوغان دیکتاتور ترکیه بازداشت و در بخش ف زندان شماره یک استانبول حبس شده بود.

   زلیخا گولوم، فرهات انجو، ساروهان اولوچ، مرال دانش بشتاش پارلمانتارهای ه.د.پ و سزگین تانرکوغلو پارلمانتار حزب خلق جمهوری و همچنین خانواده سری ثریا اوندر در مقابل درب زندان از وی استقبال کردند.