با اختلافی بسیار امام اغلو پیروز انتخابات استانبول شد

اکرم اماماغلو بار دیگر به عنوان شهردار کلانشهر استانبول انتخاب شد. با توجه به انتخابات ۳۱ مارس تفاوت آرا میان اماماغلو و بینلی یلدرم ۵۶ برابر افزایش یافت.

  با توجه به آمارهای غیررسمی اکرمامام اغلو پیروز انتخابات شهرداری استانبول شد. با شمارش ۹۹ درصد آرا، اختلاف میان آرای اماماغلو و بینلی یلدرم ۷۷۷ هزار و ۵۸۱ رای است.

  این اختلاف در انتخابات پیشین  ۳۱مارس /۱۰ فروردین تنها ۱۳هزار و ۷۲۹ رای بود.

  با توجه به نتایج غیر رسمی انتخابات، آرای کسب شده توسط امام‌اغلو در مقایسه با انتخابات قبل ۵۶ برابر افزایش  داشته است.