برگزیدن روئسای مشترک تازه ک.ن.ک؛ زینب مراد و احمد کاراموش

هر کدام از زینب مرادو احمد کاراموش به عنوان روئسای مشترک کنگره ملی کوردستان برگزیده شدند.

   در سومین روز فعالیت‌های ١٩مین مجمع سالانه کنگره ملی کوردستان که در شهر آیندهوون کشور هلند می‌گردد روئسای مشترک تازه ک.ن.ک برگزیده شدند.

   پیش از این هر یک از ربوار رشید در دو دوره و نیلوفر کوچ هم در سه دوره ریاست مشترک ک.ن.ک را بر عهده داشتند.