بولدان: امروز کردها پیروز شدند

پروین بولدان ریاست مشترک ه.د.پ درباره‌ی نتایج رسمی انتخابات استانبول اعلام کرد، " آنانیکه امروز پیروز شدند، کردها و ه.د.پ بودند."

  پروین بولدان ریاست مشترک حزب دمکراتیک خلق‌ها ه.د.پ درباره‌ی نتایج رسمی انتخابات استانبول در صفحه‌ی توئیتری خود نوشت ، " آنانیکه امروز پیروز شدند، کردها و ه.پ.د بودند"