بیانیه مشترک کنگره ملی کوردستان و ۵ کشور جهان برای آزادی زندانیان سیاسی

کنگره ملی کوردستان بیانیه‌ای مشترک همراه با ٨ سازمان از ۵ کشور مختلف، به سازمان ملل متحد ارائه کرده و درخواست کردند که در سراسر جهان آتش بس برقرار شده و زندانیان سیاسی آزاد شوند.

کنگره ملی کوردستان (ک.ن.ک) همراه با ٨ سازمان از کشورهای فلیپین، میانمار، برمه، کلمبیا و باسک اسپانیا در بیانیه‌ای مشترک از سازمان ملل و سازمان‌های بین‌المللی خواستند که دولت‌های جهان را وادار کنند آتش‌بس اعلام شده در ٢٣ مارس سال جاری را به مرحله عمل بگذارند و همچنین دولت‌ها را مجبور کنند زندانیان سیاسی دربند را آزاد کنند.

در این بیانیە مشترک بە اعلام آتش‌بس توسط سازمان ملل در ٢٣ مارس امسال و همچنین درخواست کمیساریای عالی حقوق بشر این سازمان مبنی بر آزادی زندانیان سیاسی کە در ٢۵ همان ماە بە تمامی کشورهای جهان اعلام شد، اشارە شدە است.

در این بیانیە همچنین بە درخواست مجدد سازمان ملل مبنی بر آتش بس جهانی اشارە کردە و از این سازمان تقدیر و تشکر شدە است.

در ادامە بیانیە، اعلام شد کە علیرغم پیگیری‌های سازمان ملل، هیچ کشوری در جهان زندانیان سیاسی خود را آزاد نکردە است و کشورهای ترکیە، ایران، کلمبیا، اسپانیا و میانمار تنها مجرمان را آزاد کردەاند.