درخواست ملاقات خانواده زندانیان جزیره امرالی

خانواده رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و سه زندانی دیگر جزیره امرالی برای ملاقات با عزیزانشان به دادستانی جمهوری ترکیه در شهر بورسا مراجعه کردند.

محمد اوجالان برادر رهبر خلق کورد و مظلوم دینچ وصی این خانواده برای ملاقات با عبدالله اوجالان به دادستانی جمهوری ترکیه در بورسا مراجعه کردند.

همچنین وکلای امین کونار برادر عمر خیری کونار، پولات یلدرم برادر هامیلی یلدرم و ملیحه چتین خواهر ویسی آکتاش و دخترش ایلم چتین درخواستی را به همین منظور به دادستانی جمهوری ترک ارائه کردند.

درخواست ملاقات خانواده زندانیان امرالی از ١٢ آگوست ٢٠١٩ با مخالفت وزارت دادگستری ترکیه مواجه شده است.