روئسای مشترک تازه حزب دمکراتیک خلق‌ها؛ پروین بولدان و مدهات سنجار

پروین بولدان و مدهات سنجار به سمت روئسای مشترک ه.د.پ برگزیده شدند

پس از رأی‌گیری اعضای کنگره چهارمین کنگره عادی حزب دمکراتیک خلق‌ها به پایان رسید. از ١٠١٨ عضو چهارمین کنگره ٨٣٨ نفر آرای خود را برای انتخاب یک زن و یک مرد به عنوان ریاست مشترک ه.د.پ به ١٠ صندوق واریز کردند. پروین بولدان و مدهات سنجار با کسب ٣٣۶ رأی به سمت روئسای مشترک ه.د.پ برگزیده شدند.

پس از انتخاب ریاست مشترک ه.د.پ اعضای شورای مرکزی و معاونان این دو، اعضای کمیسیون انضباطی و کمیسیون مذاکره انتخاب شدند.