ریاست مشترک حزب دمکراتیک خلق‌ها: این تلفات بر عهده حاکمیت است

هلین بولک از اعضای گروه موسیقی گروپ یوروم که دست به اعتصاب غذایی ۲۸۸ روزه زده بود جان خود را از دست داد. در این رابطه گروپ یوروم اعلام کرد که هلین بولک عضو آنها جان خود را از دست داده است و خواستار صیانت همه از مقاومت و این شهید شده است.

هلین بولک از اعضای کورد گروه موسیقی یوروم در ۲۸۸ روز اعتصاب، جان خود را از دست داد. پروین بولدان ریاست مشترک حزب دمکراتیک خلق‌ها و مدحت سنجار در رابطه با مرگ هلین بولک بیانیه‌ای را صادر و حاکمیت را مسئول مرگ وی عنوان کردند.

پروین بولدان و مدحت سنجار روسای مشترک حزب اتحاد دمکراتیک خلق‌ها در رابطه با مرگ هلین بولک از اعضای گروه موسیقی یوروم که در ۲۸۸ روز اعتصاب غذا جان خود را از دست داد بیانیه‌ای را صادر کرد. روسای مشترک حزب دمکراتیک خلق‌ها در این بیانیه اعلام کردند که حاکمیت مسئولیت مرگ هلین بولک را بر عهده دارد. در این بیانیه ضمن مراتب تسلیت به خانواده هلین آمده است که وی هنرمند ترانه‌های آزادی بود که خود را به چنگال مرگ سپرد. چنین مرگی به هیچ نحوی مایه پذیرش نیست، و متاسفانه هلین جان خود را از دست داد. ما بسیار ناراحت بوده و مراتب تسلیت را به خودمان، خانواده و نزدیکان و دوستداران وی عرض می‌کنیم. حکومت مسئول این هزینه‌ها بوده و باید لازم است که حاکمیت سریعا مطالبات این گروه را پاسخ دهد.