شماره‌ی‌ ۸۱ نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد

نشریه‌ی آلترناتیو در شماره تازه خود مبحث انتخابات دور یازدهم مجلس شورای اسلامی را مورد واکاوی قرار داده است.

شماره‌ی‌ ۸۱ نشریه‌ی آلترناتیو، ارگان رسمی حزب حیات آزاد کوردستان-پژاک منتشر گردید. فایل شماره‌ی هشتادویک، به انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران اختصاص دارد. در این فایل به واکاوی مقوله‌ی انتخابات و سیاست‌های انتخاباتی ایران، وضعیت انتصابات اخیر، چگونگی حضور مردم، جایگاه و تعریف انتخابات در قانون اساسی ایران، تحلیلی از پروژه «گام دوم انقلاب»، دلایل شکست اصلاح‌طلبی و نابودی جبهه‌ی آنان پرداخته شده است. علاوه براین در این شماره با توجه به موقعیت کنونی ایران در سطح منطقه و فرامنطقه،  به آنالیز دلیل حضور اندک مردم در انتخابات اخیر و پیامدهای آن برای رژیم پرداخته شده است.

برای دریافت شمارە ٨١ نشریه آلترناتیو [[اینجا]] کلیک کنید.