صیانت از رهبری، صیانت از بشریت است

  نوبت آزادی برای اوجالان در شهر استراسبورگ فرانسه در ۳۶۵ مین هفتەی خود ادامه دارد.

  نوبت آزادی برای اوجالان بمدت ۷ سال در مقابل مقر اتحادیەی اروپا ادامه دارد. هفتەی قبل گروهی از تَو-چاند در این نوبت جای‌گرفته و این هفته گروهی از شهر دارمستاد آلمان در کنش جای گرفتند.

  چهارتن از کردستانیان به نامهای مصطفا، زولفو، جمعه و صلاح الدین از روز یکشنبه در نوبت آزادی جای گرفتند.

  به نمانیدگی از گروه جدید کنشگری به نام جمعه بیانیەای قرائت نموده و اعلام کرد، کنش نوبت آزادی برای اوجالان از طولانیترین کنش‌های انجام گرفته است.

  وی اظهار داشت، خلق کرد هفت سال بدون وقفه از رهبر خویش صیانت نموده است و افزود، " دیگر باید دنیا ببیند؛ خلق کرد هیچگاه به مبارزات خود برای آزادی رهبرش پایان نخواهد داد."

  جمعه اعلام کرد، بایستی نقش اوجالان در آیندەی کردها و خلق منطقه دیده شود و گفت، " در ابتدا خلق کرد و دمکراتها، بایستی هر کسی از رهبری صیانت نماید. صاینت از وی صیانت از بشریت است."