عملیات انتقامی ابتکار عمل زنان پرتو آفتاب در گرامی‌داشت یاد علی چیچک

ابتکار عمل زنان پرتو آفتاب برای گرامیداشت یاد و خاطره علی چیچک، جوان انقلابی کوردستان سلسله عملیات‌هایی را علیه فاشیست‌های ترکیه به انجام رساندند.

در اطلاعیه ابتکار عمل زنان پرتو آفتاب آمده است:

"رهبر آپو و رفقایش با گفتن جمله «کوردستان مستعمره است» مبارزه و روحیه‌ای نوین را در کوردستان شکل بخشیدند، تأسیس پ.ک.ک نه تنها برای کوردستان بلکه برای تمامی خلق‌های فرودست به سرچشمه‌ اُمید مبدل گردید. پ.ک.ک پس از ۴٠ سال همچنان مقاومت می‌کند.

شهید علی چیچک و رفقایش در زندان آمَد برای این خلق جانشان را بخشیدند، ایستادگی و عشق به پ.ک.ک را به ما آموختند. جوانان کوردستان باید به مبارزه و یادبود رفیق علی چیچک پایبند باشند. ما همچون ابتکار عمل زنان پرتو آفتاب اعلام می‌کنیم که راه شهدایمان را ادامه می‌دهیم و خود را مدیون آنان می‌دانیم."

به آتش کشیدن منازل و خودروهای فاشیست‌ها

ابتکار عمل زنان پرتو آفتاب اعلام کرد که در گرامی داشت یاد و خاطره علی چیچک این عملیات‌ها را به انجام رسانده است:

روز ١۶ سپتامبر در بخش درینجه شهر کوجالی ترکیه یک نمایشگاه البسه فاشیست‌ها به آتش کشیده شد.

روز ١٧ سپتامبر در بخش چاتالجایا شهر استانبول یک کارخانه تولید پارچه متعلق به نژادپرست‌های ترک به آتش کشیده شد.

روز ١٨ سپتامبر در اورتاکایا شهر استانبول سه دستگاه خودرو لوکس پیمانکاران آ.ک.پ به آتش كشیده شدند.

در همین روز در گبزه شهر کوجالی یک کارگاه متعلق به اعضای آ.ک.پ و یک خودرو لوکس صاحب کارگاه به آتش کشیده شد.