عملیات نظامی ارتش ترکیه در روستاهای پیران

ارتش اشغالگر ترکیه در روستاهای پرژمان، شنجرک، هریدان و تونکراغ در شمال غربی منطقه پیران در آمد عملیات نظامی گسترده‌ای را آغاز کرد.

  ارتش اشغالگر ترکیه در روستاهای پرژمان، شنجرک، هریدان و تونکراغ در شمال غربی منطقه پیران در آمد عملیات نظامی گستردهای را با مشارکت صدها نظامی آغاز کرد.

  این عملیات در ساعات شب گذشته آغاز شده است. بالگردهای نظامی در منطقه به پرواز در آمده و ارتش اشغالگر ترکیه روستاهای این منطقه را محاصره کرده است.

  اعلام شده است، در طی این عملیات نظامی در ساعات صبح درگیری رویداده است.