مزراکلی فراخوانی برای مقاومت علیه ظلم منتشر کرد

سلچوک مزراکلی رئیس مشترک شهرداری کلانشهر آمد که در زندان قیصریه زندانی می‌‌باشد، برای مقاومت علیه ظلم فراخوانی منتشر کرد.

سلچوک مزراکلی که از کار برکنار شده است و قیم به جای وی گماشته شده، توسط وکیلش از زندان قیصریه فراخوانی منتشر کرده است.

مزراکلی گفت، "آن ذهنیتی که از یاد می‌برد که ما در چاناکاله با هم خاک شدیم و اجازه ندادند مادر آیسل توغلوک در آنکارا به خاک سپرده شود، ارزشهای انسانی و تفکر مشترک را از بین برد. اکنون نیز در وجود ابراهیم گوکچه انسانیت را پایمال می‌کنند."

مزراکلی فراخوان داد که علیه سیاست حکومت، با هم به مقاومت بپردازیم و گفت، "مرز ظلم ظالمان با صبر زیر دستان مشخص می‌شود. ما باید این صبر را پایان دهیم و با هم در مقابل ظلم بایستیم."