م.ش.د: اشغالگری دولت ترکیه را محکوم می‌کنیم

انجمن شنگالیان در تبعید – م.ش.د با انتشار بیانیه‌ای حملات اشغالگرانه‌ی دولت ترکیه در جنوب کردستان و همکاری حزب پ.د.ک با آن را محکوم کرد.

  انجمن شنگالیان در تبعید م.ش.د با انتشار بیانیه‌ای حملات اشغالگرانه‌ی دولت ترکیه در جنوب کردستان را محکوم کرد.

  متن بیانیه‌ی م.ش.د به شرح ذیل است:

  " حملات اشغالگرانه‌ی دولت ترکیه در جنوب کردستان با همکاری پ.د.ک را محکوم می‌کنیم. از خلق ایزدی در جنوب کردستان درخواست می‌کنیم در برابر این حملات سکوت نکنند.

  جامعه‌ی ایزدی بایستی بیش از هر زمان دیگر هشیار باشند. فاشیسم آ.ک.پ – م.ه.پ با اشغال خاکورک بار دیگر خواهان اشغال سرزمین ایزدیان است. هدف آن‌ها لالش مقدس و شنگال است.

  در ۸۰۰ سال گذشته حداقل ۸۰۰ فرمان بر خلق ایزدی اعمال شده است. همانگونه که داعش در ۳ آگوست ۲۰۱۴ در شنگال قتل‌عامی را به انجام رساند در گذشته عثمانیان نیز جامعه‌ی ایزدی را قتل‌عام کرده‌اند. نگرش داعش و عثمانیان متفاوت نیست. به همین دلیل بایستی تاریخی خویش را به خوبی خوانده و در برابر اشغالگران موضعی شفاف را اتخاذ نماییم.

  اشغالگری دولت ترکیه با همکاری پ.د.ک را محکوم می‌نماییم

  از حکومت عراق، سازمان ملل متحد، اتحادیه‌ی اروپا و آمریکای درخواست می‌کنیم برای جلوگیری از وارد آمدن زیان به جامعه‌ی ایزدی راه را بر اشغالگری سد نمایید.

  انجمن شنگالیان در تبعید در عرصه‌ی بین‌الملل مسئولیت‌های خویش را به انجام خواهد رساند."