پارلمان اروپا بازهم منافع اقتصادی را بر معیارهای حقوق‌بشری ترجیح داد

نمایندگان پارلمان اروپا روز گذشته با تصویب طرحی، به بانک سرمایه گذاری اروپا که یک بانک غیرانتفاعی مستقر در لوکزامبورگ است، اجازه دادند به روابط مالی با ایران ادامه دهد.

نمایندگان پارلمان اروپا روز گذشتە با تصویب طرحی، به بانک سرمایه گذاری اروپا که یک بانک غیرانتفاعی مستقر در لوکزامبورگ است، اجازه دادند به روابط مالی با ایران ادامه دهد.

 

کشورهای اروپایی امیدوارند با برقرار نگه داشتن مبادلات مالی با ایران از طریق این بانک، ادامه پایبندی تهران به توافق هسته ای پس از برقراری مجدد تحریم های آمریکا را تضمین کنند.

 

هدف از این کار، استفاده از این بانک برای حفاظت از شرکت های اروپایی عضو در برابر تحریم های ثانویه آمریکاست.

 

هدف کمیسیون اروپایی از ارائە این طرح آنست کە دولتهای اروپایی به طور مستقیم به مبادله مالی با بانک مرکزی ایران بپردازند تا به این وسیله مانع از مجازات شرکت ها و موسسه های مالی این کشورها به وسیله آمریکا شوند.

 

تصویب این طرح در حالیست کە مدیران بانک سرمایه گذاری اروپا، نگران توقف سرمایه گذاری شرکت های آمریکایی در این بانک در صورت همکاری با ایران هستند.