کوچاک مقاومتگر اعتصاب غذا در ژنو معالجه می‌شود

محمد علی کوچاک به درخواست اوجالان در ۹۶مین روز به اعتصاب غذایش در شهر ژنو سویس پایان داد. وی اکنون به بیمارستان منتقل شده و مورد معالجه قرار می‌گیرد.

  محمد علی کوچاک در ۲۰ فوریه ی ۲۰۱۹ /۱ اسفند در شهر ژنو سویس دست به اعتصاب غذا علیه حصر رهبر خلق کرد زده بود. وی پس از پیام اوجالان به اعتصاب خود پایان داد.

  کوچاک برای معالجه به بیمارستان منتقل شد و پزشکان اعلام کردند، وضعیت جسمانی او خوب است اما مدتی در بیمارستان بستری خواهد بود.

  کوچاک اعلام کرد، مقاومت پیروز شده است و او به مبارزاتش ادامه خواهد داد.

  وی همچنین اعلام کرد، "مبارزاتمان برای رهبری و خلقمان با شیوه ای دیگر ادامه خواهد یافت". وی همچنین گفت، زندگی بدون رهبری را هرگز نخواهد پذیرفت.