"زنان قویتر و سازمان یافته‌تر شده‌اند"

​​​​​​​بهار کاراکاش اولوگ سخنگوی مشترک د.آ.ک.پ اعلام کرد، در مقابله با خشونت علیه زنان روز ۲۵ نوامبر به خیابانها می‌آییم. زنان نیرومندتر و سازمان یافته‌تر شده‌اند

میلیونها زن در کشورهای مختلف جهان خود را آماده می‌کنند تا در روز ۲۵ نوامبر، روز مقابله با خشونت علیه زنان، به خیابان‌ها بیایند.

 

بهار کاراکاش اولوگ سخنگوی مشترک پلاتفرم زنان دجله‌ی آمد د.آ.ک.پ اعلام کرد بر ضد انواع تبعیضهای جنسیتی، نژادپرستی و نابرابریهای جامعه مبارزه خواهیم کرد.

اورلوگ همچنین گفت: زنان بسیار نیومندتر و سازمان یافته تر شده‌اند. میلیونها زن بر ضد نابرابری جنسیتی در جامعه، میلیتاریسم، نژادپرستی و مردسالاری مبارزه می‌کنند.

 

اولوگ همچنین اعلام کرد، زنان از حمایتهای بین‌المللی سایر زنان و وجودی خود نیرو می‌گیرند. زنان در همه‌ی اعصار تاریخ بر ضد دولت و مردسالاری مبارزه کرده و در مقابل آنها مقاومت نموده است. در ۲۵ نوامبر به خیابانها می‌آییم و همانند ۱۰۰ سال گذشته زنان در خیابانها و میدانها به مقاومت خود ادامه خواهند داد.

 

زنان در عرصه‌ی بین‌المللی با هم مقاومت می‌کنند

اولوگ همچنین گفت: اساس درست شدن سیستم دولت خشونت بر علیه زنان را در خود دارد، همیشه در میان دولتها توافقی بر علیه زنان وجود دارد. این توافقات بر علیه زنان گاهی به صورت پنهانی و گاهی نیز آشکارا انجام شده است.

 

وی همچنین گفت: مقاومت زن در مقابله با خشونت و ظلم و ستم دولت در آمریکا آغاز شد و به اولین موج فمینیسم مبدل شد. در ترکیه بعد از کودتای ۱۹٨۰ در پارک یوگیورتچپیی اعتراضات زنان خود را در تاریخ به ثبت رساند.

 

وی در ادامه‌ی سخنانش گفت: در هر جایی که خشونت دولت و مرد وجود داشته است زن در آنجا مقاومت کرده است. مبارزات زنان قبلا محدود بوده است اما حالا در عرصه‌ی بین‌المللی با قدرت و سازمان یافته ادامه دارد. این مقاومت به مقاومت میلیونها زن تبدیل شده است. به همین دلیل من از زنان آمد میخواهم که در پلاتفرم زنان دجله‌ی آمد حضور داشته و عضو شوند.