کنگره جامعه دمکراتیک روز جهانی زن را تبریک گفت

ک.ج.د به مناسبت ٨ مارس اعلام کرد، زنان در تاریخ با قیام‌هایشان علیه تفکر مردسالاری اثبات کرده‌اند که هرگز تسلیم نشده و تسلیم نخواهد شد.

کنگره‌ی جامعه ی دمکراتیک ک.ج.د به مناسبت ٨ مارس روز جهانی زنان زحمت‌کش بیانیه‌ای منتشر کرد. در بیانیه‌ی ک.ج.د آمده است، زنان در طول تاریخ همیشه علیه تفکر مردسلار ایستادگی کرده و به پا خواسته‌اند.

همچنین آمده است "زنان در طول تاریخ با قیامهایشان علیه تفکر مردسالاری اثبات کرده‌اند که هرگز تسلیم نشده‌اند و تسلیم نخواهند شد".

ک.ج.د به حصر عبدالله اوجالان اشاره کرد و اعلام نمود،"حصر سنگین اوجالان در واقع حصر همه‌ی خلق‌های خاورمیانه، ترکیه و کوردستان است. به همین دلیل همه باید علیه حصر وی به پا خیزند و صدای خود را برآورند. برای آنکه حصر پایان یابد باید سیستم امرالی فرو بپاشد. ما مبارزاتمان را با پیشاهنگی کلارت، سارا، سیفی، آرین میرکان و آوستا خابور به پیش می‌بریم و هر روز آنرا قدرتمدتر می‌کنیم. ما به عنوان ک.ج.د علیه ظلم، فشار، قتلعام و سیاستهای جنگ طلبانه با روح مقاومت ایستادگی می‌کنیم و قطعا پیروز خواهیم شد. بر این مبنا ٨ مارس روز جهانی زنان زحمت کش را تبریک می‌گوییم".