گرامی‌داشت یاد قاضی محمد و یارانش

ک‌ن‌ک یاد پیشوا قاضی محمد و یارانش صیف قاضی و صدر قاضی را گرامی داشت.

در ۷۷مین سالگرد اعدام قاضی محمد و یاران او، شورای اجرایی کنگره ملی کوردستان (ک‌ن‌ک) بیانیه‌ای منتشر ساخت و یاد شهدای جمهوری کوردستان در مهاباد را گرامی داشت.

در این بیانیه گفته شده:‌ «مورخ ۳۱ مارس ۱۹۴۷ پس از فروپاشی جمهوری کوردستان، بنیانگذار و رئیس جمهوری، پیشوا قاضی محمد، وزیر دفاع و معاون رئیس جمهور، صیفی قاضی و نماینده مهاباد در پارلمان ایران و نماینده قاضی محمد در تهران، صدری قاضی اعدام شدند. قاضی محمد و رفقای او با تعهدی عظیم برای آزادی و استقلال کوردستان کار و مبارزه کردند. با ایجاد جمهوری کوردستان در تاریخ کوردستان یک گام تاریخی برداشتند.»

بیانیه ک‌ن‌ک به شرح زیر است:

«در نتیجه سازش دولت‌ها، بخصوص انگلیس و شوروی که بجز منافع خویش هیچ ارزش دیگری را نمی‌شناختند، به همراه آنان هم رژیم فاشیست شاهنشاهی دولت ایران به جمهوری کوردستان حمله کرد که به تازگی بنیان گذاشته شده بود و قاضی محمد و یاران مبارز او را در میدان چوارچرای مهاباد اعدام کرد. مبارزه قاضی محمد و یاران او و خیانتی که به او شد، مشخصا نشان داد که نیروهای کلونیالیست کاپیتالیستی چگونه با کوردها برخورد می‌کنند و برای منافع خود از خیانت امنتاع نمی‌ورزند. با رفتار آنها در برابر جمهوری کوردستان معلوم شد که مسئول اساسی مسئله کورد و سرنوشت آنان این نیروهای کولونیالیست کاپیتالیستی هستند که این برخود آنها تا به امروز هم ادامه دارد.

در زمانیکه جمهوری کوردستان اعلام شده بود و پشتیبانی‌های بسیاری از نهادهای جامعه کورد، نهادهای فرهنگی، نهادهای آموزشی، نهادهای اقتصادی و به کلی ساختن یک دولت نیز در محتوای آن وجود داشت،اما متاسفانه با پشتیبانی کلونیالیسم ملی از حملات دولت شاه، این جمهوری به پایان رسید. دوباره با نقشه و نقشه‌های کلونیالیسم ملی این امید و رویاهای رهایی و آزادی و حقوق مشروع کوردها را نقض کردند و کاری کردند که در این بخش از کوردستان تا به امروز اشغالگری تداوم یابد.

در این زمان تصمیم گیری و اعلام دولت مستقلی بنام جمهوری کوردستان تصمیمی سیاسی، اجتماعی، جسورانه و بی‌باکانه بود، در آن شرایط دشوار پایان یافتن جنگ جهانی دوم این تصمیم گرفته شد. بدین صورت این تلاش و جانفدایی پیشگامان جمهوری برای ما و تاریخ به درس تبدیل شده و پیشوا قاضی محمد نیز بمانند سمبلی بزرگ در صفحات تاریخ نقش بسته است.

امروزه هم در مقابل سلطه‌ورزی دولت ایران، جوانان و زنان کورد با شعار «ژن ژیان آزادی» با سازمان و نهادهای سیاسی، اجتماعی و دفاع مشروع خود مبارزه‌ای حماسی را انجام می‌دهند. در مقابل دولت ایران که جزای اعدام کردن جوانان را عملی می‌کند، مبارزان، سیاستمداران و کنشگران کورد را در زندان به اسارت گرفته و در زیر نام کسبه و قاچاقچی قتل‌عام را انجام می‌دهد، خلق کورد نیز مبارزه‌ای خود را با صیانت از آرمان قاضی محمد و رفقای او ادامه می‌دهند.

ما به مثابه ک‌ن‌ک، با به یاد آوردن ۷۷مین سالگرد شهادت پیشوا قاضی محمد، صیفی قاضی و صدری قاضی و تمامی شهدای کوردستان یکبار دیگر احترام و قدردانی خود را اعلام می‌داریم و به آنان ادای احترام می‌کنیم.»