جوانان تحصن آزادی این هفته را برعهده گرفتند

تحصن آزادی (نوبت آزادی) برای عبدالله اوجالان در مقابل ادارات و سازمانهای اروپایی، ۵۶٠ هفته است ادامه دارد. این هفته گروهی از جوانان از شهر سولوتورن سوئیس به استراسبورگ رفته‌ و تحصن را برعهده گرفتند.

اقدام تحصن آزادی برای تحقق آزادی جسمانی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و پایان دادن به انزوای علیه وی، از ٢۵ ژوئن ٢٠١٢ در شهر استراسبورگ فرانسه آغاز شده و در هفته ۵۶0مین ادامه دارد.

این تحصن آزادی هر هفته توسط دستەای از کوردهای ساکن اروپا و دوستانشان انجام می‌گیرد. این هفته دستەای از جوانان کورد از شهر سولوتورن سوئیس به استراسبورگ رفته و این فعالیت را ادامه می‌دهند.

اعضای گروه تحصن آزادی این هفته عبارتنداز: سرجان کلیچ، سرحد چلیک، یتیش بیرینجی و باران دمیر.

سرجان کلیچ به نمایندگی از جوانان حاضر گفت: ما خواهان آزادی رهبرمان هستیم. برای این هدف، ١١ سال است در اینجا تحصن انجام می‌شود. ما از شهر سولورتون آمدەایم. آنهایی که رهبر را آزاد کنند جوانانند. هدفمان آزادی رهبر و خلقمان است که به آنها ظلم می‌شود. تا رهبرمان آزاد نشود به تحصن‌مان ادامه می‌دهیم.