گرامیداشت یاد و خاطرە شهدای پاریس در آراوی

با شرکت خانوادە شهید اوین گویی، یاد و خاطرە شهدای پاریس گرامی داشتە شد و بر تداوم مبارزە برای آزادی تاکید شد.

در مرکز فرهنگی دمکراتیک کوردی در شهر آراوی سوییس بە منظور گرامیداشت یاد و خاطرە عضو شورای رهبری کنفدرالیسم جوامع کوردستان امینە کارا- اواین گویی- و محمد شیرین آیدین و عبدالرحمان قزل کە در پاریس ترور شدند. مراسم یادبودی برگزار شد.

مراسم یادبود با ابتکار عمل خانوادە شهدا KOMAW در سوییس برگزار شد و خانوادە شهید اوین گویی و بسیاری از خانوادەهای دیگر شهدا نیز در این مراسم شرکت داشتند.

این مراسم با ادای احترام بە شهدای راە آزادی آغاز شد. در این مراسم متین منتاش بە نمایندگی از KOMAW سخنرانی کردە و اعلام داشت: مبارزە خلقمان در تمام زمینەها اداەمد ارد. در مناطق حفاظت شدە میدیا حملات ضد بشری علیە نیروهای گریلا در جریان است. نیروهای گریلا در حال برخودان هستند. لازم است ما کە در اروپا هستیم مبارزە را هر چە بیشتر توسعە دهیم. از طرف دیگر مدت زمان زیادی است کە هیچگونە اطلاعی از رهبر آپو در دست نیست، خلقمان در سویس لازم است کە از مبارزە برای آزادی رهبر آپو حمایت کند.

سپس ریاست مشترک مجلس خلق در شهر آراوی، ابراهیم بیلن کە خواهر زادە اوین گویی است، بە نمایندگی از سوی جنبش زنان کورد در سوییس YJK-S و نیز سوزدار سیدار سخنرانی کردند.

لازم است کە از مبارزات شهدا صیانت شود

در بخش دیگری از این مراسم حسن ورال اعلام نمودن کە لازم است از میراث شهدا صیانت نمود. شهدا جان خود را در مسیر مبارزە از دست دادند. وظیفە ماست کە با صیانت از میراث آنان، مسیر مبارزە را ادامە دهیم.

خواهرزادە اوین گویی، ابراهیم بیلن نیز در این مراسم اظهار داشت: سلامهای گرم خانوادە شهدا مخمور و قندیل را بە شما می رسانم. شهدا جان خود را فدای خلق و ملت خود کردەاند. اوین و رفقای وی شهدای خلو کورد هستند.

در مقابل دشمن سر تعظیم فرود نمی آوریم

سوزدار سیدار نیز در این مراسم اظهار داشت کە زنان کورد پیشاهنگی انقلاب را بر عهدە داشتە و دولت اشغالگر ترک پیشاهنگان انقلاب زنان را هدف قرار دادە است.اما ما انتقام شهدا را خواهیم گرفت. اگر می توانستیم پیش از این عوامل ترور سارا و هوالانش رامشخص کنیم، اکنون با این ترور مواجە نمی شدیم.  سیدا در بخش دیگری از سخنان خود با اشارە بە شعار ژن، ژیان آزادی اظهار داشت: این شعار کە هم اکنون در تمام جهان طنین انداز شدە است، بە یمن رهبر آپو و مبارزات زنان کورد ممکن شدە است. لازم است همە ما از این تلاشها صیانت کنیم. دشمن ما از هیچگونە مبنای اخلاقی برای اقدامات خود برخوردار نیست. حتی اجازە نداد کە جنازە شهدا بر اساس سنت ما تدفین شوند. اما هیچگاە در مقابل دشمن سر تعظیم فرود نمی آوریم.

لزوم برخودان ما مانند رهبری و گریلا

عادل بوتان از سیاستمداران شرکت کنندە در این مراسم نیز علام نمود کە امکان تداوم مسیر آزادی تا مرحلە کنونی بە یمن مبارزە شهدا امکان پذیر بودە است. دشمن هموارە پیشاهنگان ما را هدف قرار دادە است. زمانیکە هوال سکینە جانسز بە شهادت رسید، هوال اوین  در رابطە با مبارزات وی گفتگو می کرد و ما هم اکنون در رابطە با مبارزات شهید اوین گفتگو می کنیم. او پیشاهنگ تشکیل ارتش زنان بود. در خانوادە وی ٦٠-٧٠ شهید وجود دارند. لازم است کە از این شهدا صیانت شود و لازمە  آن هم سازماندهی هر جە بیشتر است. رهبری ما سالیان درازی است کە در امرالی مقاومت می کند، گریلا ماهها است کە در تونلها مقاومت می کند. لازم است کە ما هم در همئین حد مبارزەمان را ادامە دهیم.

بعد ازنمایش یک فیلم مستند، مراسم با سر دادن شعار نامرن خاتمە یافت و بە خانوادە شهید اوین گویی کە در آنجا حظور داشتند  تسلیت گفتە شد.