تعداد قربانیان سیل در روحا افزایش یافت

بدلیل سیل در روحا و سمسور تعداد افرادی کە جان باختەاند بە ١٨ نفر افزایش یافت.

در روحا و سمسور از روز چهارشنبه، ١٥ مارس، سیل جاری شدە است. بر اثر آن ١٦ نفر در روحا و دو نفر در منطقە توتی واقع در سمسور جانباختەاند.

سه نفر همچنان مفقود هستند و از سرنوشت آنها اطلاعی در دست نیست.