افزایش تعداد درگیری‌ها در سراسر جهان

بر اساس مطالعه‌ای که در نروژ انجام گرفته است از سال ۱۹۴۶ تا کنون بیشترین درگیری‌های مسلحانه در سال ۲۰۲۳ رخ داده است. همچنین، به شکلی متناقض، تعداد کشورهای دارای درگیری‌های مسلحانه در حال کاهش است.

بر اساس گزارش تهیه شده توسط موسسه تحقیقات صلح اسلو (پریو) در سال ۲۰۲۳ تعداد ۵۹ درگیری مسلحانه در جهان روی داده که از این تعداد ۲۸ مورد در آفریقا بوده است. با این حال، تعداد کشورهایی که در آن درگیری رخ داده است از ۳۹ به ۳۴ کاهش یافته است.

یکی از پژوهشگران این گزارش جنجالی، سیری آس روستاد، گفت: «از زمان پایان جنگ سرد، هرگز در سراسر جهان به این اندازه خشونت و درگیری وجود نداشته است.»

به گزارش پریو، یکی از مهمترین عوامل افزایش تعداد درگیری‌ها، گسترش داعش و تبهکاران مشابه در آسیا، آفریقا و خاورمیانه است.