انتشار کتاب صوتی «کودار رهیافت ملت دموکراتیک در ایران و شرق کوردستان»

کتاب صوتی «کودار رهیافت ملت دموکراتیک در ایران و شرق کوردستان» در راستای معرفی بیشتر این سیستم منتشر شد.

«کمیته علم و روشنگری کودار» اقدام به تدوین اثری ارزنده در راستای شناخت ابعاد سیستم «جامعه دمکراتیک و آزاد شرق کردستان(کودار)» تحت عنوان «کودار، رهیافت ملت دمکراتیک در ایران و شرق کردستان» کرده است.

کمیته‌ی علم و روشنگری کودار در رابطه با انتشار این کتاب گفت:

«کتاب «کودار، رهیافت ملت دمکراتیک در ایران و شرق کردستان» تلاشی وافر برای شناساندن بنیادی‌ترین هدف کودار یعنی «ملت دمکراتیک» است و نظریه مدرنیته دمکراتیک را بر بنیان آن مورد واکاوی قرار می‌دهد. این اثر توسط «کمیته علم و روشنگری کودار» برگرفته از «مانیفست تمدن دمکراتیک» رهبر خلق کورد، رهبر آپو تدوین و گردآوری شده است.

بنا به پارادایم تشریح‌شده در این کتاب، «در اصل، تحقق برساخت ملت دمکراتیک که همخوان با نظریه و مفاهیم مدرنیته دمکراتیک می‌باشد، مصادف است با دوره بحرانی که مدرنیته کاپیتالیستی در ذهنیت و شیوه حیات خود دچار آن گشته است.

کوردها و دیگر خلق‌های ایران، باید عمل برساخت ملت دمکراتیک را به منزله «سنتز و غلظت پالوده‌گشته‌ی تمامی حقیقت‌ها، مقاومت‌ها و کل اشکال تجلی‌یافته متداومی که ثمره تاریخ چندهزار ساله است و کلیت آن را در ژرفای تاریخ و اجتماعی‌بودن خویش دارند» درک نمایند.

«ملت دمکراتیک» در مدل و فرم جامعه دمکراتیک و آزاد بازنمود و تجلی می‌یابد. کودار نیز رهیافت و در عین‌حال فرم جامعه‌ی دمکراتیک و آزادی است که می‌تواند در شرق کردستان و همزمان در ایران برای خلق‌های متنوع و متکثر موجود در آن، بازنمود عینی یابد و بی‌گمان قابلیت تبدیل‌شدن به گفتمانی روشنگرانه را دارد.

کتاب «کودار، رهیافت ملت دمکراتیک در ایران و شرق  کردستان» حاصل تحقیق و پژوهش در این زمینه است که بی‌گمان می‌تواند در بازخورد اندیشه صاحب‌نظران ایرانی و پژوهشگران علوم اجتماعی و سیاسی تمامی خلق‌های ایران پربارتر گشته و در گستره‌ای جامعه‌شناختی آزمون گردد.

کتاب حاضر بصورت دو فایل صوتی و پی‌دی‌اف در وبسایت رسمی کودار(kodar.info) در دسترس خوانندگان گرامی و پویندگان حقیقت قرارگرفته است.»