گروە موسیقی ما نخستین کنسرت خود را بە ژینا امینی تقدیم کرد

گروە موسیقی "ما میوزیک" نخستین کنسرت خود را در آنکارا برگزار کرد. این گروە بە نمایندگی از تمام زنان، این کنسرت را بە ژینا امینی تقدیم کرد.

گروە موسیقی "ما میوزیک" کە برگزاری کنسرتهای خود را آغاز کردە است، نخستین کنسرت خود را در مرکز فرهنگی ناظم حکمت در آنکارا برگزار کرد. این کنسرت با استقبال گستردە از سوی مردم مواجە شد. مدحت سنجار، ریاست مشترک حزب دمکراتیک خلقها نیز در این کنسرت حضور پیدا کرد.

با ورود گروە موسیقی ما بە صحنە، حاضران با تشویقهای ممتد از آن استقبال کردند. سولیست گروە ما میوزیک بە نمایندگی از اعضای این گروە اعلام کرد  این کنسرت بە نمایندگی از تمام زنان مقاوم و عصیانگر، بە ژینا امینی تقدیم می گردد.

حاضران در این کنسرت همراە با نواهای این کنسرت بە دیلان و هەلپرکی پرداختند.

بعد از خاتمە کنسرت، گروە میوزیک ما با تشویقهای گستردە حاضران و مدحت سنجار مواجە شد.