'با روحیه نوروز به پیروزی خواهیم رسید'

نوروز، روز آزادی خلق‌های خاورمیانه، با مقاومت و مبارزه روزافزون در كوههای کوردستان مورد استقبال قرار می‌گیرد. گریلاهای ه.پ.گ و یژا استار اعلام کردند که با روحیه نوروز به پیروزی خواهند رسید.

گریلاهای ه.پ.گ و یژا استار با مقاومت در برابر حملات دولت اشغالگر ترکیه به استقبال نوروز 2023 می‌روند. گریلاهای آزادی با بیان اینکه با رهنمود زندگی آزاد رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان می‌جنگند، تصریح کردند که با بزرگ زیستن و مبارزه بزرگ به پیروزی خواهند رسید.

رنگین آمد، گریلای یژا استار در رابطه با نوروز 2023 اظهار داشت: نوروز برای ما بسیار مهم است. زیرا به معنای رستاخیز خلق کورد و تداوم سنت مقاومت است. این مقاومت از کاوه آهنگر شروع می‌شود و تا مظلوم دوغان و زکیه آلکان-ها بدین‌سو بی‌وقفه ادامه می‌یابد. نوروز؛ پرچم مقاومتی است که توسط رفیق مظلوم در زندان آمد در برابر تسلیمیت برافراشته شده و به ما رسیده و به سوی پیروزی پیش می‌رود.

فرایند سخت و حساسی را پشت سر می‌گذاریم. هزاران نفر در این زلزله جان خود را از دست دادند و بازماندگان در شرایط بسیار سختی برای زنده ماندن تلاش می‌کنند. ما در درد خلق خود ناشی از این وضعیت شریک هستیم. ما می‌خواهیم پاسخگوی خلق خود باشیم. این تنها با مقاومت بزرگ می‌تواند تحقق یابد. ما با بالا بردن سطح مبارزات خود خلق خود را از این ظلم نجات خواهیم داد و بزرگترین ضربه را به دشمن خواهیم زد. برای رسیدن به اهدافمان باید فداکاری‌های بزرگی انجام دهیم. ما با این آتش نوروز قول و تعهد خود را برای گرفتن انتقام همرزمان شهید و خلقمان را تکرار می‌کنیم. نوروز بر رهبر آپو و خلق ما مبارک باد.

ما درد خلق خود را در دل خود احساس می‌کنیم

غمگین میرکان، گریلای ه.پ.گ، با بیان اینکه نوروز موجب تقویت وحدت خلق شد، ارزیابی کرد: در ابتدا نوروز را به خلق ما تبریک می‌گویم. دوران سختی را پشت سر می‌گذاریم. دشمن از هر طرف حمله فیزیکی و فرهنگی انجام می‌دهد. با مبارزه گریلا و خلقمان یک تاریخ حماسی نوشته می‌شود. با ادامه مبارزات مقاومت در مناطق زاپ، آواشین و متینا، تمامی حملات و نقشه‌های دشمن بی‌نتیجه ماند. این مبارزه با ایدئولوژی و فلسفه رهبری آشکار شد.

هزاران نفر در این زلزله جان خود را از دست دادند. ما درد و غم خلقمان را در دل خود احساس می‌کنیم. حساب این درد و غم را از دشمن خواهیم خواست. این واقعیت که خلق کورد به حال خود رها شدند و کودکانی که در زلزله خانواده‌های خود را از دست دادند به فرقه‌گرایان سپرده شدند، بار دیگر سیاست‌های نسل‌کشی دولت ترکیه علیه خلق ما را فاش کرد. ما فقط یک راه داریم؛ آن نیز راهی است که رهبر آپو برای آینده‌ای آزاد ایجاد کرد. به همین دلیل است که ما باید در کنار هم در برابر اشغالگران و حملات فاشیستی بایستیم. برای خلق ما افتخار بزرگی است که در اتحاد و همبستگی باشند و منتظر کمک دولت نباشند.

این همبستگی و اتحاد باید رشد کند و در نوروز 2023 به صدایی تبدیل شود و همه دسیسه‌ها و سیاست‌های دشمن را خنثی کند. همبستگی خلق ما و انجام جنگ انقلابی خلقی با گریلاهای آزادی کوردستان به شکستن انزوای علیه رهبر ما منجر خواهد شد. اتحاد گریلا و خلق ما به پلی برای آینده‌ای آزاد مبدل خواهد شد. همانطور که امید خلق ما گریلا است، امید ما نیز خلق ماست. زیرا ما با امید به تحقق آینده‌ای آزاد برای خلق خود مبارزه خود را افزایش می‌دهیم. اعتقاد به مقاومت و پیروزی که با این نوروز تجربه می‌شود، پایان رژیم فاشیستی آ.ک.پ/ م.ه.پ را به همراه خواهد داشت.