در مناطق جودی و گابار ممنوعیت آمد و رفت ایجاد شد

در مناطق کوهستانی گابار و جودی واقع در شرناخ، وضعیت ‌«منطقه امنیتی ویژه» از سوی ترکیه اعمال شده است.

مناطق بسیاری از شرناخ و بخصوص مناطق جزیره، باسا، سلوپی، قِله‌بان و اَلکه به مثابه ‌«منطقه امنیتی ویژه» اعلام شده‌اند. استانداری اعلام کرده است که این ممنوعیت تا ۲۳ ژوئن ادامه خواهد داشت.

مشخص شده است که در مناطق کوهستانی گابار و جودی نیز ممنوعیت آمد و رفت اعمال شده است.