عملیات نیروهای گریلا بە مناسب ٢٧ نوامبر: مجازات ٩ اشغالگر

گریلاهای آزادی کوردستان بە مناسبت شادباش چهل و پنجمین سالگرد تاسیس حزب کارگران کوردستان مجموعە عملیاتی را علیە اشغالگران انجام دادند، در جریان این عملیاتها ٩ اشغالگر مجازات شدە و یک سنگر نظامی و یک سیستم دوربین نظارتی نیز منهدم شد.

بیانیە مرکز اطلاع رسانی و انتشارات نیروهای مدافع خلق بە شرح زیر است:

در نتیجە عملیات نیروهای ما بە منظور شادباش چهل و پنجمین سالگرد تاسیس حزب کارگران کوردستان ٩ اشغالگر مجازات شدە و یک سنگر نظامی و یک سیستم دوربین نظارتی نیز منهدم شد.

ارتش اشغالگر ترک مناطق برخودان گریلا  را ٧ بار با بمبهای ممنوعە و ٥ بار با سلاحهای شیمیایی بمباران نمودە است. همزمان با آن سە بار با هواپیماهای جنگی، ٢٤ بار با هلیکوپترهای تهاجمی و دهها بار نیز با کاتیوشا، خمپارە و سلاحهای سنگین بە این مناطق حملە نمودە است.

در چارچوب کارزار انقلابی نبرد عقابهای زاگرس در منطقە زاپ:

در ٢٣ نوامبر ساعت ٠٦:٠٠ در منطقە برخودان چمچو تیمهای متحرک و تک تیرانداز ما یک اشغالگر را مجازات کردند.

در ٢٣ نوامبر ساعت ١١:٠٠ در منطقە برخودان شهید عادل از مناطق چمچو، تیمهای متحرک ما با سلاح سنگین بە اشغالگران حملە کردە و در جریان این حملە سە متجاوز کشتە شدند.

در ٢٣ نوامبر، ساعت ١٣:٣٠ دقیقە در منطقە برخودان سیدا، تیمهای متحرک ما با سلاح سنگین بە اشغالگران حملە کردند.

در ٢٣ نوامبر، ساعت ١٦:٣٠  در منطقە برخودان سیدا تیمهای متحرک ما با سلاح سنگین بە اشغالگران حملە کردە و ٢ اشغالگر کشتە شدند.

در چارچوب کارزار انقلابی جنگ خابور، شهید ساواش مرعش:

در ٢٣ نوامبر ساعت ١٠:٣٠ در منطقە برخودان ارتفاعات جودی تیمهای متحرک ما با سلاح سنگین بە اشغالگران حملە کردند.

در ٢٣ نوامبر ساعت ٢٠:٣٠ یک سیستم دوربین نظارتی مستقر در منطقە برخودان ارتفاعات جودی از سوی تیمهای متحرک ما منهدم شد.

در چارچوب کارزار انقلابی عقابهای زاگرس در منطقە خاکورک:

در ٢٣ نوامبر ساعت ١١:٣٠ در منطقە برخودان ارتفاعات آخین، تیمهای متحرک یژاستار بە اسغالگران حملە کردند. در این حملە، ٣ اشغالگر مجازات شدە و یک سنگر نظامی نیز منهدم شد.

حملات ارتش اشغالگر ترک با بمبهای ممنوعە و سلاح شیمیایی:

در ٢٣ نوامبر استحکامات جنگی شهید یونس و شهید چکدار در منطقە برخودان ارتفاعات جودی ٣ بار با بمبهای ممنوعە مورد حملە قرار گرفت. استحکامات جنگی شهید سرخوبون در منطقە برخودان چمچو یک بار، استحکامات جنگی شهید فلات و شهید دوغان در منطقە سیدا ٣ بار با بمبهای ممنوعە بمباران شدند.

در ٢٣ نوامبر بین ساعات ٠٩:٠٠ استحکامات جنگی شهید فلات در منطقە برخودان سیدا ٥ بار با سلاحهای شیمیایی بمباران شد.

حملات ارتش ترک:

در ٢٣ نوامبر منطقە برخودان شیلادزی در متینا ٣ بار با هواپیماهای جنگی بمباران شد.

در ٢٣ نوامبر مناطق برخودان چمچو، کوروژارو، ارتفاعات آمیدی و جودی ٢٤ بار توسط هلیکوپترهای تهاجمی مورد حملە قرار گرفت.

در ٢٣ نوامبر مناطق برخودان چمچو، ساجا و اف-ام دهها بار با کاتیوشا و خمپارە و سایر سلاحهای سنگین بمباران شدند.

در ٢٣ نوا،بر اشغالگران تلاش کردند استحکامات جنگی شهید سرخوبون در منطقە برخودان چمچو را با بیل مکانیکی تخریب کنند.