ن.پ.گ: پنجاه و یکمین نوروز رهبری پیروز باد

فرماندهی قرارگاە مرکزی نیروهای مدافع خلق (ن.پ.گ): ما عید نوروز خلقمان را و دوستان خلقمان که آتش نوروز را برافروختند، تبریک می‌گوییم.

فرماندهی قرارگاە مرکزی نیروهای مدافع خلق گفت: "مبارزه آزادی که رهبر آپو در روز نوروز آغاز کرد، به نام حزب کارگران کوردستان آشکار شد و روند نیم قرنی را تکمیل کرد. راهپیمایی رهبر آپو راهپیمایی نوروز است و حزب کارگران کوردستان که توسط رهبر آپو تأسیس شد، حزب نوروز است. آتش نوروز که توسط کاوه معاصر مظلوم دوغان در زندان آمد برافروختە شد و در کوه‌ها و دشت‌های کوردستان تبدیل بە آتش مقاومت گشت، کم کم گسترش یافت و تبدیل به مژده باشکوهی شد که خلق ما از مرحلە نابودی به جنگ تاریخی گذر کردند. نوروز را ما با یاد شهیدان بزرگ نوروز، مظلوم، زکیە، رهشان، روناهی، بریوان و سما کە با برافروختن آتش نوروز، که آفریدگاران سنت نوروزی ما هستند، یاد و خاطره همه شهدایمان را گرامی می‌داریم. ما عید نوروز رهبر آپو کە کوششمان برای آزادی را با آتش شروع کرد، بە خانوادە گرامی شهدایمان، کە نیم قرن است مبارزە می‌کنند، بە رفقایمان کە در هر عرصه‌ای در برابر هر حملەای علیه بشریت می‌جنگند و مقاومت می‌کنند، بە دوستانمان و همه ملت‌هایی که به نوروز اعتقاد دارند، تبریک می‌گوییم.

در اطلاعیە آمدە است کە "راهپیمایی تاریخی آزادی ما کە در سال ١٩٧٣ در چوبوک آنکارا از طرف رهبر آپو با اولین تجمع آغاز شد، با آغاز نوروز ٢٠٢٣، ٥٠ سال از آن روز می‌گذرد. در این وضعیت سخت کە هیچ روشنایی و امیدی وجود نداشت و فاشیسم بر مسند قدرت بود، مبارزه تاریخی رهبر آپو با اراده انسانی محور آغاز شد، امروز سراسر کوردستان را درنوردیده و امید آزادی همه ملت‌های تحت ستم و زنان و جوانان شده است. خلقمان کە در طول تاریخ در معرض حملات آسمیلاسیون، انکار، امها، نسل‌کشی و شکنجەی وحشیانه قرار گرفتەاند، از طرف حزب ما، حزب کارگران کوردستان زندگی تازەای را آغاز کرد و بە خلق نوروز تبدیل شد و در برابر ظلم و ستم مقاومت می‌کند. مبارزات آزادی کوردستان را که ده‌ها هزار جوان قهرمان کورد تا کنون با ریختن خون خود و در صورت لزوم با ذوب کردن جزء به جزء بدنشان آن را به ارمغان آورده‌اند، با راهپیمایی قاطعانه و مصمم در راە پیروزی، نشان داده است که حزب کارگران کوردستان، حزب نوروز است. گریلاهای آزادی کوردستان کە سرتاسر سال ٢٠٢٢ با روحیه مقاومت نوروز مقاومت کردند، در برابر حملات غیرانسانی ارتش اشغالگر ترکیە کە هرگونە اخلاق جنگی را زیر پا گذاشتە است، با اراده آپویی مقاومت می‌کنند و از هر نقطه از خاک ما محافظت خواهند کرد. خط‌مشی زن آزاد که توسط رهبر آپو به اختصار با "ژن، ژیان، ئازادی" فرموله نموده‌اند، در سایه‌ی نوروز واقعیت زنی که در چهاردیواری محبوس گردانده شده بود، با زنجیر بردگی بسته شده بود و اراده‌‌اش نادیده گرفته شده بود را قادر ساخت تا ذات واقعی خود را بیابد و دست به رستاخیز کند.

گریلاهای آزادی کوردستان بر اساس خط‌مشی آپویی از نوروز استقبال می‌کنند

گریلاهای آزادی کوردستان که سال 2022 را با مبارزه‌ای در امتداد فداکاری‌های بزرگ و خط‌مشی فدایی به پایان رساند، با عزم راسخ با صیانت از میراث مبارزاتی شهدای جاویدمان و به پیروزی رساندن آن با حرکت در مسیر آپویی، از نوروزی نو استقبال می‌کند. نیروهای ما در باکور کوردستان و در مناطق حفاظتی میدیا با تیم‌های تخصصی، در اراضی، تونل‌ها و سنگرهای جنگ برضد اشغالگران مقاومتی تاریخی نشان دادند، خاک سرزمین مقدس کوردستان را به قلعه مقاومت در برابر اشغال و اشغالگران تبدیل کرده‌اند و به دفاع از آن ادامه خواهند داد و قطعا بە حکومت ضحاکهای ظالم پایان خواهند داد.

گریلاهای آزادی کوردستان کە بر خط‌مشی مبارزاتی شهیدان جاویدمان با روحیە‌ای فدایی بە سوی پیروزی می‌روند، تا رسیدن به هدف رهبری آزاد و کوردستان آزاد، با قاطعیت به مبارزه بی‌وقفه خود ادامه خواهند داد.

فرماندهان همیشە زندە ما در مقاومت سالهای اخیر، سارا، روکن، روژبین، یاشار، شوگر، آرژین، رزا، نومان، راپرین و دلیل زاگرس با راهپیمایی خود برای پیروزی آتش نوروز را شعله‌ورتر ساختند و بار دیگر شکست‌ناپذیر بودن اراده رهبر آپو را به جهان نشان دادند.

بار دیگر جشن نوروز را به خلق‌مان و دوستان خلق‌مان که با روحیه قیام آتش نوروز را برافراشتند تبریک می‌گوییم، برای همه نیروهایی که با روحیه پیروزی برای آزادی می‌جنگند در سال جدید آرزوی موفقیت داریم.