انتشار تصاویری از عملیات نیروهای گریلا

گریلا تی وی تصاویری از عملیات تک تیراندازی نیروهای گریلا را در منطقە برخودان ارتفاعات جودی منتشر کرد.

گریلا تی وی تصاویری از عملیات تک تیراندازی نیروهای گریلا را در منطقە برخودان ارتفاعات جودی منتشر کرد.

مرکز اطلاع رسانی و انتسارات نیروهای مدافع خلق در رابطە با این عملیات پیش از این اعلام کردە بود: تیمهای متحرک تک تیرانداز ما در ١٩ اگوست در ساعت ٢١:٤٥ در منطقە برخودان جودی، در متینا، یک متجاوز را مجازات کردەاند.