برگزاری بیست و یکمین نشست کنگرە ملی کوردستان زیر سایە انقلاب ژن، ژیان، آزادی

روز گذشتە بیست و یکمین نشست عمومی کنگرە ملی کوردستان با شعار ژن، ژیان، آزادی و با شرکت نمایندگان احزاب سیاسی، شخصیتهای ملی کوردستان، پارلمانتار، آکادمیسینها و هنرمندان کورد از هر چهار بخش کوردستان آغاز بکار کرد.

روز گذشتە بیست و یکمین نشست عمومی کنگرە ملی کوردستان با شعار ژن، ژیان، آزادی، در ڤنلوی هلند با شرکت با شرکت نزدیک بە ٣٠٠ عضو و ١٠٠ مهمان آغاز بکار کرد. این کنگرە ٣ روز بە کار خود ادامە میدهد.

زبیر آیدار بە عنوان سخنران افتتاحیە کنگرە ضمن خوشامدگویی بە اعضای کنگرە و مهمانان، با تاکید بر لزوم همگرایی و اتحاد میان احزاب و شخصیتهای کوردستان، بر طنین انداز شدن انقلاب ژن، ژیان، آزادی در خاورمیانە تاکید کرد.

بعد از سخنرانی افتتاحیە روسای مشترک کنگرە ملی کوردستان، آسیە عبدالە، ریاست مشترک حزب اتحاد دمکراتیک ضمن خوشامدگویی بە مهمانان و شرکت کنندگان بیست و یکمین نشست عمومی کنگرە ملی کوردستان با گرامیداشت یاد شهدای ڕاە آزادی اعلام نمود کە  کنگرە ملی کوردستان در مرحلەای تاریخی و حساس برگزار می شود. وی در ادامە افزود امروز در خاورمیانە و با مرکزیت کوردستان، جنگی برای نابودی همە جانبە خلق کورد از سوی ترکیە صورت گرفتە است. لازم است ابعاد این جنگ تحلیل و با برخورداری از روحی ملی، خطرات تهدید کنندە علیە خلق کورد تحلیل شدە و با آن مقابلە شود.

آسیە عبدالە در ادامە خاطر نشان ساخت هم اکنون هر چهار بخش کوردستان و بویژە روژاوای کوردستان در مواجە با نبرد تکنولوژی، تغییر دموگرافیک، جنگ مستقیم قرار گرفتە است. اما تنها از طریق برخودان میتوان با این حملە مقابلە کرد.

وی با اشارە بە نقش گریلا و مقاومت در برابر نابودی تحمیل شدە بر خلق کورد در روژاوا اظهار داشت ٢٤  سال است کە خلق کورد در مقابلە با فاشیسم برخودانی ملی را شکل دادە است؛  از همینرو لازم است منافع ملی، ارزشها و دستاوردهای خلق کورد در تمام ابعاد حفظ شود. لازم است منافع ملی بر منافع حزبی در ارجحیت قرار گیرد.

آسیە عبدالە ضمن گرامیداشت یاد و خاطرە ژینا امینی و طنین انداز شدن شعار ژن، ژیان آزاد، بە سرهلدان خلق کورد در روژهلات کوردستان و مبارزان ایرانی درود فرستادە و اعلام نمود کە فداکاریهای  زنان کورد و زنان مبارز در ایران، قدرت آنان را در انظار جهانیان نشان دادە است. از همین رو لازم است کە انسجام و اتحاد ملی در میان خلق کورد و آزادیخواهان ایجاد و تثبیت شود. این برهە می طلبد کە استراژیهای سیاسی و اجتماعی منطبق با روح نبرد انقلابی خلق و روح ملی شکل گرفتە و کوردها و تمام وظایف و مسئولیتهای خود را نسبت بە روژهلات و هر جایی کە زنان مقاومت می کنند نشان دهیم.

سخنران بعدی این مراسم نمایندە اتحادیە میهنی کوردستان نیز با اشارە بە مبارزە این حزب در طول تاریخ عنوان داشت اتحادیە میهنی کوردستان هموارە همکاری با نیروهای کوردستانی را جزو وظایف خود قلمداد کردە است، حمایت از مبارزە سیاسی و مدنی در تمام بخشهای کوردستان و عدم دخالت در امور داخلی آنها از جملە پرنسیپهای این حزب بودە است.

در ادامە نمایندە اتحادیە میهنی کوردستان ضمن ارزشمند قلمداد  کردن نقش کنگرە ملی کوردستان،  بر تفاهم ملی تاکید کردە و خواهان دوری از هژمونی یک حزب بر دیگر احزاب سیاسی شد.  وی در ادامە افزود در این دورە، خلقمان در  روژهلات کوردستان در حال انقلاب است. از همینرو لازم است از خلقمان  حمایت کردە و از طرف دیگر از  دولتهای حاکم میخواهیم کە بر اساس ارزشهای انسانی برخورد نمایند.

در خاتمە نمایندە اتحادیە میهنی کوردستان ضمن محکوم نمودن ترکیە در قتلعام خلق کورد و نقض حق حاکمیت عراق و کوردستان از سوی ترکیە، اعلام نمود کە از حل مسئلە کورد در روژاوا در چارچوب دولت سوریە حمایت می کنیم.

سخنران دیگر مراسم افتتاحیە کنگرە ملی کوردستان، ابراهیم علیزادە، دبیر کل کوملە، حزب کمونیست ایران بود، علیزادە در ابتدای سخنرانی خود با اشارە بە ژینا امینی و انقلاب ژین، ژیان، آزادی، یاد قربانیان انقلاب اخیر را کە برای روزهای بهتر سینە سپر کردەاند گرامی داشت.

وی ضمن تشکر از کمیتە سازمان دهندە  کنگرە ملی کوردستان، وی ضمن اشارە بە وضعیت ٤ سال قبل انقلاب روژاوا و نقشی کە کورد در از میان بردن داعش ایفا نمود، این انقلاب را مایە افتخار قلمداد کردە و تاکید کرد امروزە انقلاب بزرگتری در ایران در جریان است دارد کە میتوان مانند اوایل انقلاب ١٩٧٩ کە هنوز بە انحراف کشیدە نشدە بود تمام خاورمیانە را از همە پلیدیها پاک کند. مایە افتخار است کە جرقە این انقلاب از روژهلات کوردستان آغاز شدە است، اما نباید تهدایداتی را کە متوجە آن است در نظر نگرفت.

علیزادە در ادامە افزود هم اکنون دشمنان در هر ٤ بخش کوردستان نشستها و همکاریهای خود را برای از میان برداشتن انقلاب خلقها آغاز کردە اند. قدرتهای روسیە و آمریکا هم در قبال حملە بە مواضع احزاب  روژهلات کوردستانی مسامحە می کنند.

ابراهیم علیزادە در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان ساخت کە امیدی بە ابرقدرتها نیست و در این بارە تنها باید بە خیزش خلقها امید بست. برای نمونەامروز شهر ماوت، در عمق باشور کوردستان از سوی ترکیە مورد  حملە قرار گرفتە است، بخشی از خاک باشور کوردستان هم توسط ترکیە اشغال شدە است یا از سوی حکومت مرکزی عراق تحدید قدرت آن دنبال می شود. ایران نیز تهدیدهایی را برای اشغال آن انجام میدهد.

با یان حال روند امور نشان میدهند کە باشور بیش از همە جا در معرض تهدید است. از همین رو لازم است کە احزاب کوردستانی با هم همکاری داشتە باشند.  لازم است تمام احزاب سیاسی باکور و روژهلات بر منافع حکومت اقلیم کوردستان تاکید داشتە باشند.

در بخش دیگری از این مراسم، رمزی کارتال نیز بە نمایندگی از کنگرە خلق  ضمن خوشامدگویی  بە مهمانان بیست و یکمین نشست عمومی کنگرە ملی کوردستان، برای شرکت کنندگان آرزوی موفقیت داشتە و ضمن خوشامدگویی بە مهمانان از سوی جمیل باییک و مراد کاراییلان اعلام نمود کە گریلاهای مدافع کوردستان بر دفاع از هویت خلق کورد مبارزە را تا آخرین نفس ادامە میدهند.

رمزی کارتال با اشارە بە آستانە یکصدسالگی پیمان لوزان، بر لزوم مبارزە وسیع و تسری دادن بە هر چهار بخش کوردستان تاکید کردە و اظهار داشت، لازم است سیاست انکار و امحای ٩٩ سالە دولت ترک را بە شکست کشانید. رمزی کارتال در این بارە گفت: برخودان رهبر آپو در مقابل سیاستهای دولت ترک، ٨ ماە نبرد بی امان در آواشین و متینا، از سوی گریلا دولت ترک را در آستانە شکست قرار دادە است.

وی حملە اردوغان بە روژاوای کوردستان را نیز نتیجە در تنگنا قرار گرفتن اردوغان خواند و اعلام نمود روژاوا باید بر اساس نبرد انقلابی خلق مبارزە خود را ادامە دهد. رمزی کارتال ضمن ارزشمند قلمداد کردن مبارزە در روژهلات کوردستان و طنین اندازشدن شعار ژن، ژیان، آزادی اعلام نمود در  روژهلات کوردستان پیشاهنگی زنان کورد بە انقلاب بزرگی در ایران ختم شدە است.  امروز می مشاهدە می شود کە در روژهلات کوردستان  زنان کورد پیشاهنگ بودە و این امر امیدی بزرگ برای خاورمیانە  بە شمار می رود.

رمزی کارتال ضمن اشارە بە ١٠٠ سالگی پیمان لوزان اظهار داشت  برخودان باشور در آستانە لوزان کافی نبودە و ما تلاش کردەایم پارت دمکرات کوردستان را از اتفاق با ترکیە دور کنیم. کنگرە ملی کوردستان هم در این رابطە تلاش کردە است و همچنان ، امید داریم این تلاشها بە نتیجە برسد.

کارتال در بخش دیگری از سخنرانی خود ضمن اشارە بە فشارهای تحمیل شدە بر رهبر آپو اعلام کرد کە در دیدار هیات سازمان منع شکنجە شورای اروپا، رهبر آپو از ملاقات با این هیات سر باز زدە است. لازم است همە گروههای سیاسی این مسئلە را با دقت ارزیابی کنند.

در این رابطە لازم است کنگرە ملی کوردستان هم بە عنوان پیشاهنگ خلق کورد تلاشهای خود را افزایش دادە و در راستای این بە نیروی سازماندهندە خلق تبدیل شود. کنگرە ملی کوردستان لازم است نقش خود را در این چارچوب پیش بردە و با روحی فدایی، بە منظور یافتن و اجرای راە حل مسائل در هر ٤ بخش کوردستان بە هر اقدامی با هر هزینەای وظایف و مسئولیتهای خود را  انجام دهد

 دیگر سخنران این مراسم سیامند معینی، ریاست مشترک حزب حیات آزاد کوردستان، پژاک بود. معینی ضمن خوشامدگویی بە اعضای شرکت کنندە اعلام کرد: از کانون انقلاب ژن، ژیان، آزادی بە همە حاضران درود می فرستم. خوشامدگویی می کنم امیدوارم این انقلاب دستاوردهای خوبی برای خلقمان، ایران و همە خاورمیانە در بر داشتە باشد. در برهه کنونی کوردستان و بە ویژە روژهلات کوردستان در مسیری تاریخی قرار گرفتە است. این مسیر تاریخی همزمان دربردارندە تهدید و فرصت است.

 سیامند معینی با تاکید برطنین انداز شدن شعار انقلابی ژن، ژیان، آزادی گفت: این شعار برای گردآمدن تمام نیروهای سیاسی از پتانسیل عظیمی برخوردار بود و میتواند سیستم اشغالگری یکصدسالە و مرکز شونیسم را از میان بردارد. این انقلاب کە برگرفتە از روح شعار ژن، ژیان، آزادی است، فرصت مهمی را برای تحقق آزادی ایجاد کردە است. لازم است بدانیم این انقلاب در اساس الهام گرفتە از برخودان کوبانی و مبارزە تک تک مبارزانی است کە برای دستیابی بە آزادی مبارزە می می کنند. لازم است همە تلاش کنیم این شعار را بە انقلابی فکری فلسفی برای تحقق پارادایم آزادی و پیروزی تبدیل کنیم. ابعاد این شعار مقابلە با ارتجاع و تلاش برای آزادی و تغییر رادیکال در بطن خود می پروراند. هم اکنون با این شعار کورد بە مبنای تغییر در تمام خارمیانە تبدیل شدە است.

سخنرانان دیگر این مراسم همگی با محوریت بخشیدن بە اهمیت شعار ژن، ژیان، آزادی در متن انقلابی کە در روژهلات کوردستان و ایران شکل گرفتە است، آن را مبنای تحولی جدی و جدید در خاورمیانە قلمداد کردند. طی دو روز آیندە این نشست ادامە پیدا می کند.