عملیات انقلابی نیروهای گریلا: ٤٩ اشغالگر کشتە شدند، ١٧ سنگر منهدم شدند

در عملیات انقلابی گریلاهای ازادی کوردستان ٤٩ نظامی ارتش اشغالگر ترک کشتە شدند، ١٧ سنگر نظامی منهدم شدە و مقادیر فراوانی سلاح و مهمات بە دست نیروهای گریلا افتاد.

مرکز اطلاع رسانی و انتشارات نیروهای مدافع خلق با انتشار بیانیەای اعلام کرد کە نیروهای ما بە منظور شادباش تاسیس حزب کارگران کوردستان، آغاز چهل و پنجمین سال حزب و یادبود فرماندە ایالت متینا، شهید نوری یکتا و نیروهایی کە با سلاحهای شیمیایی و ممنوعە بە شهادت رسیدەاند، عملیات بزرگی را در محورهای برخودان ارتفاعات حکاری انجام دادە با استفادە از شیوەهای مختلف نظامی و سلاحهای سنگین انجام دادند. تیمهای متحرک و حرفەای ما با تاکتیکهای گریلایی و روح فدایی آپویی بە اشغالگران حملە کردە و سنگرهای نظامی دشمن را بە کنترل خود درآورند.

در نتیجە عملیات انقلابی نیروهای ما، ٤٩ اشغالگر، همراە با فرماندەهانشان کشتە شدە و ٢ نظامی نیز زخمی شدند. ١٧ سنگر نظامی منهدم، انبار مواد غذایی، ٢ سیستم دوربین نظارتی، ٢سیستم سنسور حرارتی، و بسیاری ملزومات نظامی و مقادیر فراوانی سلاح منهدم شدند. همچنین ٤ اسلحە MPT-55، ٤ دوربین سلاح MPT-55، یک اسلحە بمب انداز، یک تفنگ تیر انداز، یک تلفن و مقادیر دیگری سلاح بە دست نیروهای گریلا افتاد.

ارتش اشغالگر ترک نواحی برخودان گریلایی را ٤ بار با بمبهای ممنوعە و ٢ بار سلاحهای شیمیایی بمباران کردند. همچنین ١٦ بار با هلیکوپترهای تهاجمی، دهها بار با کاتیوشا، خمپارە و سلاحهای سنگین بمباران شدند.

اطلاعات بیشتر  در این بارە عبارتند:

در چارچوب کارزار انقلابی عقابهای زاگرس در منطقە زاپ:

در ٢٧ نوامبر ساعت ١٠:٣٠ دقیقە، در منطقە برخودان سیدا، تیمهای متحرک ما با سلاح سبک بە اشغالگران حملە کردند. در نتیجە آن یک اشغالگر کشتە شد. اشغالگران بعد از این حملە، تلاش کردند تا عملیاتی را در منطقە انجام دهند کە بار دیگر مورد هدف قرار گرفتند. در نتیجە ٢ اشغالگر دیگر نیز مجازات شدند، در این عملیات نیز در مجموع ٣ اشغالگر کشتە شدند.

در ٢٧ نوامبر در ساعت ١٥:٣٠ دقیقە، هلیکوپترهای تهاجمی تلاش کردند منطقە برخودان سیدا را بمباران کنند، اما هدف نیروهای متحرک ما قرار گرفتند بعد از آتشباری نیروهای ما، هلیکوپترها ناگزیر بە ترک منطقە شدند.

در ٢٧ نوامبر ساعت ١٧:٣٠ در منطقە برخودان شهید عادل در چمچو، تیمهای متحرک ما از دو محور با سلاحهای سنگین بە اشغالگران حملە کردند، در نتیجە ٢ اشغالگر دیگر مجازات شدند.

در چارچوب کارزار انقلابی شهید ساواش مرعش، جنگ خابور:

در ٢٦ نوامبر در ساعت ١٣:٣٠ در منطقە برخودان ارتفاعات حکاری عملیاتی انجام گرفت. در چارچوب این عملیات انقلابی از سە محور با بمب و سلاحهای نیمە سنگین و نیمە اتوماتیک نیروهای دشمن را در منطقە شهید زمانی مورد حملە قرار دادند. نیروهای ما با روحیەای قدرتمند بە اشغالگران حملە کردند  ١٧ سنگر دشمن را فتح کردە و اشغالگران داخل این سنگرها را مجازات کردند. نیروهای گریلا ارتفاع شهید زمانی را بە طور کامل فتح کردە و ٢ سلاح آ.٤ را بە غنیمت گرفتە و همین سلاحها را علیە اشغالگران مورد استفادە قرار گرفتند. نیروهای ما سلاحهای سبک و مهمات اشغالگران را بە غنیمت گرفتە و علیە دشمن بکار گرفتند.

هوال آمد از فرماندهان ما با برخورداری از روحیەای فدایی و آپویی بە دشمن حملە کردە و علیرغم برداشتن جراحت، از هوالان دیگر درخواست نمود کە عملیات را ادامە بدهند، وی علیرغم اینکە مجروح شدە بود، خود نیز در این حملە شرکت نمود، هوالان ما آمد، بنوش و باران کە فرماندهی این عملیات انقلابی را بر عهدە داشتند، با جسارت و شجاعتی بی نظیر تا آخرین نفس جنگیدە و بە شهادت رسیدند. نیروهای ما همزمان در ارتفاعات شهید عاکف و شهید ڤیان نیز از دو محور با سلاحهای سنگین و سبک بە دشمن حملە کردند. در این حملە نیز حداقل ٥ اشغالگر مجازات شدند.

در چارچوب عملیات انقلابی نیروهای گریلا، ٤٢ اشغالگر همراە با فرماندهانشان کشتە شدند، همزمان با آن ١٧ سنگر نظامی و . ١٧ سنگر نظامی منهدم، انبار مواد غذایی، ٢ سیستم دوربین نظارتی، ٢سیستم سنسور حرارتی، و بسیاری ملزومات نظامی و مقادیر فراوانی سلاح منهدم شدند. همچنین ٤ اسلحە MPT-55، ٤ دوربین سلاح MPT-55، یک اسلحە بمب انداز، یک تفنگ تیر انداز، یک تلفن و مقادیر دیگری سلاح بە دست نیروهای گریلا افتاد.

در زمان عملیات و بعد از آن اشغالگران  با کاتیوشا و خمپارە و هواپیماهای جنگی منطقە را بە شدت بمباران کردند و تلاش  نمودند مانع از پیشروی نیروهای ما شوند، اما موفق بە توقف نیروهای گریلا نشدند.

در ٢٦ نوامبر در ساعت ٠٧:٣٠ دقیقە، در منطقە برخودان ارتفاعات جودی، ٢ سیستم سنسور ناظر بر حرکت، از سوی نیروهای متحرک و متخصص ما منهدم شدند.

در ٢٧ نوامبر در ساعت ١٤:٢٠ در منتقە برخودان ارتفاعات جودی، تیمهای متحرک ما با سلاحهای سنگین بە اسغالگران حملە کردند.

در ٢٧ نوامبر، در ساعت ١٦:٣٠ در منطقە برخودان ارتفاعات جودی، تیمهای متحرک یژاستار یکی از نیروهای اشغالگر را با تفنگ تک تیرانداز مورد حملە قرار دادە و او را از پای درآوردند.

در ٢٧ نوامبر در ساعت ١٧:٠٠ در منطقە برخودان ارتفاعات جودی، تیمهای متحرک ما با سلاح سبک اشغالگران را مورد هدف قرار دادند، در نتیجە یک متجاوز کشتە و دو اشغالگر دیگر نیز زخمی شدند.

حملات ارتش اشغالگر ترک با بمبهای ممنوعە و سلاحها شیمیایی:

در روزهای ٢٦ و ٢٧ نوامبر، در منطقە برخودان جودی، سنگرهای جنگی شهید چکدار ٤ بار با سلاحها ممنوعە بمباران شدند.

در ٢٦ نوامبر در منطقە برخودان ارتفاعات جودی، استحکامات جنگی شهید چکدار ٢ بار با سلاحهای شیمیایی بمباران شدند.

حملات ارتش اشغالگر ترک:

در ٢٧ نوامبر، مناطق برخودان کورژارو، ساجا، جودی و ارتفاعات آمیدی ١٦ بار توسط هلیکوپترهای جنگی مورد حملە قرار گرفتند.

در روزهای ٢٦ و ٢٧ نوامبر، مناطق برخودان حکاری، سیدا، چمچو و اف-ام، ارتفاعات آمیدی با کاتیوشا، سلاحهای سنگین و گلولە باران سنگین تانک هدف قرار گرفت.