مصطفی کاراسو از حقی کارر میگوید- بخش دوم و پایانی

مصطفی کاراسو عضو سورای رهبری ک.ج.ک اعلام نمود کا تاسیس حزب کارگران کوردستان تحت تاثیر شهادت حقی کارر بود و در این بارە افزود: این حزب، حزب حقی کارر است، بە همین دلیل است کە رهبر آپو گفتە است کە پ.ک.ک حزب شهداست.

مصطفی کاراسو عضو شورای رهبری حزب کارگران کوردستان در چهل و چهارمین سالگرد تاسیس حزب کارگران کوردستان و شهادت حقی کارر کە در سال ١٩٧٧ در دیلوک، در نتیجە یک توطئە بە شهادت رسید، با خبرگزارئ فرات گفتگو کرد.در این گفتگو کاراسو از تاثیرات شهادت حقی کارر بر تاسیس حزب کارگران کوردستان گفت.

بخشهایی از متن این گفتگو بە شرح زیر است:

در بخش دوم این گفتگو ، مصطفی کاراسو از اعضای شورای رهبری حزب کارگران کوردستان ضمن تاکید بر نقش شهید حقی کارر در تاسیس و گسترش ابعاد مبارزاتی حزب کارگران کوردستان، بر فرهنگ ایجاد شدە در صفوف این حزب از سوی حقی کارر تاکید می کند.

زمانیکە حقی کارر بە آدانا می رود، با یک یا دو نفر ملاقات می کند. بە محلاتی کە کوردها در آن ساکن هستند، در قهوەخانەها یا بە TOBDER کە انقلابیون در آنجا رفت و آمد دارند، میروند. آن زمان سازمانی با نام اتحادیە معلمان ترکیە وجود داشت.قبل از ١٢ مارس سندیکاهایی وجود داشتند کە سپس از میان برداشتە شدند. انجمنهایی تاسیس شدند. این انجمنها بە اجتماعاتی تبدیل شدند کە  سپس همە انقلابیها بە آن رفت و آمد داشتند. یعنی تمام گروههای انقلابی. هوال حقی کارر هم بە آدانا می رود. در آدانا همراە با چند نفر از هوالان دیگر مشغول کار وفعالیت بود. دو نفر از اینن هوالان عازم دیلوک شدند، ما با هم ماندیم. هوالی با نام عارف از اهالی خلفتی هم بود، کە بعدا در خلفتی بە شهادت رسید، پسر دیگری هم با نام یوسف بود. با هم در آنجا کارگر ساختمان بودیم. سیمان و آجر را برای ساختمانها حمل می کردیم. اینگونە زندگی می کردیم. هوال حقی هم در آدانا کار میکرد، سپس بە الیح رفت و در آنجا ماندگار شد. چند ماهی در الیح ماند. در الیح بە زبان کوردی حرف می زدند. در آنجا چون بە زبان کوردی آشنایی نداشت، از الیح بە دیلوک رفت تا زبان کوردی بە مانعی برای او تبدیل نشود. همانگونە کە اشارە کردم، زمانیکە در آدانا مشغول کار بود TOBDER در میان اهالی این منطقە اعتباری برای خود دست و پا می کند. همین مسئلە بر بسیاری از شخصیتها تاثیر می گذارد. براستی حقی کارر از از شخصیت بسیار تاثیرگذاری برخوردار بود. نە تنها با افکار خود، بلکە با  موضع خود بر همە تاثیر گذار بود. در آن زمان علاءالدین کاپان کە سپس بە حقی کارر شلیک می کند، حقی را ملاقات می کند. حقی را در آدانا بە عنوان هدف شناسایی می کند. در TOBDER بحثهایی بین این دو شکل می گیرد. کمی ماندە است کە در بیرون دست بە یقە شوند. تعدادی از انقلابیون در این میان میانجیگری می کنند. در واقع در همان زمان علاالدین کاپان درصدد است توطئەای را علیە حقی اجرا کند. زیرا میداند کە حقی کارر در گروە آپوچیها قرار دارد. کاپان در آن زمان سازمانی را با عنوان پنج پارچە تاسیس کردە بود کە در اصل سازمانی بود کە میت پشت سر آن بود. میدانستیم کە در سیرت شخصی با نام درویش شادو وجود دارد کە میخواهد حقی را ترور کند. زیرا می دانند کە حقی شخصیت بسیار موثری است. در واقع او سازمان آپویی ها را بە عنوان رقیبی برای خود قلمداد می کند.

حقی کارر، انقلابی بزرگ

حقی کارر بعد از چند ماە فعالیت در آدانا بە دیلوک می رود. من در همان روز، بە دیلوک رفتم و با حقی کارر مشغول فعالیت شدم. زمانیکە بە دیلوک رفتم، هوال جوما و هوال کمال هم در آنجا حضور داشتند. سپس حقی آمد. حقی در دیلوک مسئول بود. هوال کمال و جوما نیز کمی فعالیت داشتند. بە رحا هم می رفتند، بە مناطق دیگر هم سفر می کردند. اما حقی در دیلوک باقی حضور مستمر داشت.

براستی حقی کارر انقلابی بزرگی بود. در واقع حقی در پراتیک خود در دیلوک اثبات نمود کە یک انقلابی بزرگ است. البتە پیش از آن هم رهبر آپو گفتە بود کە حقی روح پنهان من است. هوالان نخستین رهبر آپو بسیار مهم هستند. در این دورە است کە یک گروە آپویی دیگر وارد عمل می شوند. معلوم نیست کە در آیندە سرنوشت این گروە جە خواهد شد، معلوم نیست کە حتی میتواند بە یک گروە تبدیل سود یا خیر؟ اما علیرغم آن، بە دو انقلابی بزرگ مانند کمال و حقی کارر و رهبر آپو باور دارند. بر این باور هستند کە رهبر آپو می تواند این مبارزە انقلابی را شعلەور کند.

گروە ADYOD پیش از آن هم از سوی اعضای TSIP، از سوی اصلاح طلبان تاسیس شدە بود. زمانیکە جنبش گسترش پیدا کرد، جنبش جوانان در آنکارا را با خود همراە کردند و انجمنی با رهبری انقلابیون تبدیل شد، از دست رفرمیستها خارج شد. بە انجمن جوانان تبدیل شد. حقی در دیلوک، شبانە روز مبارزات وسیعی را بە پیش می برد. شدیدا مشغول فعالیت بود و حتی چد دقیقە را هم در این بارە از دست نمیداد. در آن زمان در دیلوک خانەهای تیمی مشترک داشتیم. همزمان در دیلوک تحت فرماندهی حقی ٤ تا ٥ خانە داشتیم. ما جزو گروە کوچک بودیم. کمون بە خانە ما تبدیل شدە بود. حقی در تمام این خانەهای جمعی بە آموزش می پرداخت. رهبر آپو در ایجاد این گروە نقش مهمی را ایفا کرد.

زمانیکە رهبر آپو بە حقی می گوید روح پنهان من، درصدد است بگوید کە تمام ویژگیهای مهم من را حقی دارد. براستی او یک انقلابی بزرگ بود. انقلابی بسیار ارزشمند و انسانی بسیار شایستە، بسیار با پرنسیپ و جدی بود. از ارتباطات بسیار گرمی با هوالان و دوستان خود برخوردار بود. هوالان حقی، رضا، دوغان کلیچ کایا با هم در یک خانە سکونت داشتند. همراە با هوال حقی، هوالان دیگری هم با اسامی عارف و یوسف هم بودند کە از آدانا آمدە بودند. در آن زمان بە هیچ کس کاری سپردە نمی شد، همە درمبارزە و فعلایت مشارکت داشتند. در همین رابطە ارزشهای مهمی وجود دارند کە هوال حقی بە جنبش اضافە کردە است. در سازماندهی جوانان، کارمندان و خلق  حقی نقش مهمی را ایفا کرد، در آن زمان دیلوک یکی از مراکز مهم فعالیتهای آپویی بود، شاید بتوان گفت از همە مناطق دیگر اهمیت بیشتری داشت. رهبری هم در رحا و خلفتی فعالیتهای خود را ادامە میداد. بر دیلوک تاثیر گذار بود. افرادی از ملاطیە، پازارجیخ البستان هم در سازمان حضور داشتند. این مسئلە اهمیت داشت، زیرا همین مسئلە باعث شد کە ما در مرعش، البستان، پازارجیخ هم بە سازماندهی دست بزنیم و از تاثیر گذاری برخوردار باشیم.

یکسال از حضور او در دیلوک نگذشتە بود کە بە شهادت رسید. اما در طول ١٠ ماە مهر خود را  بر بر مبارزە و جنبش و فعالیتهای حزب در دیلوک زد. در تاسیس فرهنگ حزب موثر عمل کرد. این فرهنگ کە با پیشاهنگی حقی و در نتیجە نوع فعالیتهای او خلق شدە بود در سراسر کوردستان، در رحا، آمد، مردین گسترش پیدا کردە بود. زیرا سازمان ما در دیلوک قدرتمند بود. تصور می کردند رهبر آپو در رحا و دیلوک بە تور گستردەای مشغول فعالیت است. دیلوک شهر بزرگی بود و هوالان حقی، جوما و کمال پیشاهنگان آغاز مبارزە در این شهر بە شمار می رفتند. هوال رضا هم در این شهر بود. هوال شهید، دوغان کلیچکایاا نیز در همین شهر بود.

رهبر آپو احترام ویژەای برای حقی کارر قائل بود. و پیوندهای این دو نیز براستی بسیار قدرتمند بودند. میتوانم بگویم کە حقی هم شخصیتی محترم و هم بسیار محبوب بود. دوستی با وی بە انسان نیرو می بخشید و فرهنگ صحیحی را در درون حزب ایجاد کرد. همان چیزی کە امروزە ما از آن بە آپویی بودن یاد می کنیم. یعنی رهبر آپو ارزشهایی را کەاز سوی حقی ها، کمال ها، مظلوم ها ایجاد شدەاند را حفظ کردە و از آنها صیانت کرد. خود را بە عنوان نمایندە آنها می دید. رهبر آپو زندگی خود را بە عنوان بخشی از تعلیمات آنها ملاحظە می کرد. بدون شک حقی هم سازمان دهندە، هم آموزش دهندە و هم یک رزمندە بود. میتوانم در این رابطە بە دیلوک بە عنوان یک شهر مهم اشارە کنم کە ما با هم در آنجا بودیم. باید زحمات وی را در این شهر یاد کرد. این مبارزە بە یمن تلاشهای حقی کارر شکل نگرفت، بلکە اساسا از بنیاد آن را شکل داد. نە اسلحە، نە پول، نە ارتباطات، هیچیک وجود نداشتند. در واقع ما بە دیلوک رفتە بودیم، جایی کە عملا ماکان مبارزە در آنجا وجود نداشت. برای نمونە در آپارتمانی، زیر زمینی را درست کردە بودند. در داخل آن هم مانند یک تونل، دو اتاق وجود داشت. مانند دو اتاق کوچک. کە هیچ پنجرەای نداشت. کە تنها از یک در برخوردار بود. ما در چنین جایی زندگی می کردیم. همیشە رطوبت و نم داشت. لحاف وپتو و همە چیز نمناک بود. در چنین جایی انسان از بین می رود. چند ماە در چنین جایی زندگی کردیم. هوالان می رفتند و بە در ساختمانهای در حال ساخت کارگری می کردند، هوال کمال و جوما پیش از ما در آنجا بودند. اما بە یمن این فعالیتها، در مدت کمی کارگران در آنجا سازماندهی شدند. کارمندان سازماندهی شدند. معلمان سازماندهی شدند، دانشجویان سازماندهی شدند و در مدت زمانی کم. دیلوک بە نخستین شهر سازماندهی شدە تبدیل شد. و مهمترین مبارزە در مقابل فاشیستها از سوی آپوییها شکل گرفت. بدون شک این مبارزە با اقدامات حقی شکل گرفتە بود.

در واقع شهادت حقی کارر مسئولیت پذیریهای ما را بالا برد، شهادت وی مسئلە مهمی در نزد ما بود. شهادت شخصی مانند حقی کارر بسیار تاثیر گذار بود. زیرا از چنان تاثیری برخوردار بود کە باید از آرمانها و اهداف وی صیانت می شد. آپوییها و کادرهای اوالیە حزب با شهادت حقی کارر این مسئلە را درک کردند. گفتند کە لازم است مسئولیت خود را در مقابل وی بە جا بیاورند. و این مبارزە را هر جە بیشتر توسعە ببخشند. بلە، این حزب، حزب حقی کارر است. در واقع خود راهبر آپو هم گفتە است کە این حزب، حزب شهدا است.

امروزە دهها هزار شهید داریم، و حزبمان مانند روز نخست حزب شهداست.باید بە یاد داشتە باشیم کە این حزب بە منظور گرامیداشت یاد حقی کارر تاسیس شد. درست کە مسئلە کوردستان و اهداف آن وجود داست، اما با شهادت حقی کارر، این گروە، سریعا بە یک حزب جدی، دمکراتیک و آزادیخواە تبدیل شد. ما در چهل و پنجمین سالگرد تاسیس حزب کارگران کوردستان، یاد و خاطرە هوالانمان، حقی کارر، خیری، مظلوم، شهدای نخستین گروەی کە حزب را تاسیس کردند، گرامی میداریم. بار دیگر با این شهدا پیمان می بندیم کە کە ارزوها و آرمانهیا آنان را تحقق بخشیم. زندە باد رهبر آپو، زندە باد حزب کارگران کوردستان، زندە باد مبارزە آزادی طلبانە ما.