نیروهای مدافع خلق کوردستان یاد و خاطره فرمانده «سوزدار جودی» را گرامی داشت

ه.پ.گ در اطلاعیه‌ای هویت فرمانده ایالت مردین، سوزدار جودی را اعلام کرده و می‌افزاید:"طی ٢٢ سال انقلابیگری به یکی از ملیتان‌های یژا ستار و پیشاهنگان گریلای مدرنیته دمکراتیک مبدل شد."

مرکز رسانه و مطبوعات نیروهای مدافع خلق کوردستان (ه.پ.گ) در اطلاعیه‌ای هویت فرمانده شهید ایالت مردین را اعلام کرد. در اطلاعیه ه.پ.گ آمده است:

"٨ می ٢٠٢١/ ١٨ اردیبهشت ١۴٠٠ در منطقه شهید مروان مردین -باگوک، در بمباران رژیم اشغالگر ترک، هوالمان سوزدار جودی به شهادت رسید. هوال سوزدار در ٢٢ سال انقلابیگری خویش ارزش‌های آزادیخواهی را به شیوه‌ای موفق در شخصیت خود بروز داده بود، به یکی از ملیتان‌های برگزیده رهبر آپو مبدل شد. همیشه در خط فدایی در زندگی و جنگ حضوری فعال داشت و به فرمانده الگوی یژا ستار و گریلا مدرنیته دمکراتیک مبدل گردید.

جزئیات شناسنامه هوال سوزدار به شرح زیر است:

   نام و نام خانوادگی: منال یوسف

   کد سازمانی: سوزدار جودی

   محل و سال تولد: قامشلو

   نام مادر – نام پدر: هاجر - ابراهیم

  تاریخ و محل شهادت: ٨ می ٢٠٢١ / مردین

هوال سوزدار در یکی از اولین عرصه‌های انقلاب کوردستان در شهر قامشلوی روژاوای کوردستان متولد شد. قامشلو هزاران قهرمان را در دامان خود پرورش داد و به شهر مقاومت بدل گشت، در انقلاب کوردستان همیشه نقش پیشاهنگی را بر دوش گرفت. این شهر هیچگاه در مقابل فشار و ظلم سر خم نکرد، فرزندان خود را بر این مبنا بزرگ کرد. یکی از فرزندان آن نیز هوال ما سوزدار بود که در میان اولین خانواده‌‌های سمپاتیزان حزبمان رشد کرد. به دلیل این ویژگی خانواده هوال سوزدار در سنین کودکی با حزبمان پ.ک.ک آشنا شد. هر اندازه که حزبمان را شناخت، بیشتر درک نمود که در میان پ.ک.ک می‌تواند جایگاه خود را بیابد. روز به روز با واقعیت پ.ک.ک در هم آمیخت. زندگی خارج از پ.ک.ک را هیچ گاه قبول نکرد؛ باور داشت که زندگی آزاد و برابر تنها از طریق پ.ک.ک میسر می‌شود.

هوال سوزدار با هدف انتقام از توطئه‌گران در برهه توطئه بین‌المللی علیه رهبرمان به صفوف پ.ک.ک پیوست و در انقلابیگری خود همیشه به پیمان خود با پ.ک.ک پایبند ماند و در خط ملیتانگری پ.ک.ک پافشاری کرد. همچون یک الگوی ملیتانی در تمامی عرصه‌ها بدون تردد به وظایف خویش عمل نمود. در فعالیت‌های بسیاری جای گرفته و وظایف متعددی را به انجام رساند. با این ویژگی در هر شرایطی بار مبارزه را به دوش کشید. از روژاوا تا روژهلات، از باشور تا باکور کوردستان در تمامی عرصه‌های مبارزه جای گرفت. با جدیت مسئولیت‌های خود را به انجام می‌رساند، بجز پیروزی هیچ معیار دیگری را نمی‌پذیرفت و همیشه دامنه گسترده‌تری به پیروزی می‌بخشید.

ه.پ.گ در ادامه به شیوه‌ای مبسوط از مبارزات فرمانده سوزدار جودی تجلیل به عمل آورده و در پایان می‌افزاید:

"قبل از همه به خانواده گرامی وی و خلقمان در قامشلو که ارزشی زیبا از جامعه طبیعی، همچون هوال سوزدار را به بشریت و خلقمان بخشیدند تسلیت می‌گوییم، مراتب همدردی خود را آحاد خلق میهن‌دوست کوردستان اعلام می‌داریم. در حضور هوال سوزدار با شهیدانمان تجدید پیمان می‌کنیم و تکرار می‌کنیم که صرف هر هزینه‌‌ای، آرمان‌های آنان را محقق می‌کنیم."